He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר שמות - התשסו

בית המדרש
ואלה שמות בני ישראל – תחילת ספר שמות פרק א
ואלה שמות בני ישראל - תחילת ספר שמות פרק א
57 דקות
מילות מפתח:פרשת שמות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא"
"וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא"
58 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה – פרק ב פסוק י
ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה - פרק ב פסוק י
49 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה – פרק ב פסוק טז
וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה - פרק ב פסוק טז
57 דקות
מילות מפתח:פרשת שמות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
ותלד בן ויקרא את שמו גרשום – פרק ב פסוק כב
ותלד בן ויקרא את שמו גרשום - פרק ב פסוק כב
54 דקות
מילות מפתח:פרשת שמות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
ומשה היה רועה את צאן יתרו
ומשה היה רועה את צאן יתרו
55 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
אלוהי אבותיכם שלחני אליכם – פרק ג פסוק יג
אלוהי אבותיכם שלחני אליכם - פרק ג פסוק יג
53 דקות
מילות מפתח:פרשת שמות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים
הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים
52 דקות
מילות מפתח:פרשת שמות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
ויאמרו אלהי העברים נקרא עלינו – פרק ה פסוק ג
ויאמרו אלהי העברים נקרא עלינו - פרק ה פסוק ג
56 דקות
מילות מפתח:פרשת שמות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה' -פרשת וארא
פרק ו פסוק ב
וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה' -פרשת וארא פרק ו פסוק ב
38 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
בא דבר אל פרעה מלך מצרים
בא דבר אל פרעה מלך מצרים
50 דקות
מילות מפתח:פרשת בא
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם אות ומופת
כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם אות ומופת
52 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
המטרה של מכת הדבר
המטרה של מכת הדבר
55 דקות
מילות מפתח:מכת הדבר, פרשת וארא
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
בירור המשמעויות השונות של המילה "העם"
בירור המשמעויות השונות של המילה "העם"
60 דקות
מילות מפתח:פרשת בא
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
עיניינו של קרבן הפסח – פרק יב
עיניינו של קרבן הפסח - פרק יב
59 דקות
מילות מפתח:פרשת החודש
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
קדש לי כל בכור פטר כל רחם באדם ובבהמה לי הוא
קדש לי כל בכור פטר כל רחם באדם ובבהמה לי הוא
49 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
ויהי בשלח פרעה את העם
ויהי בשלח פרעה את העם
59 דקות
מילות מפתח:פרשת בשלח
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
ופרעה הקריב
ופרעה הקריב
55 דקות
מילות מפתח:פרשת בשלח
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 18
play3