Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר שמות - התשסו

פרק 64
61 דקות
הקמת המשכן וסיום ספר שמות - פרק מ'
פרק 63
56 דקות
אלה פקודי המשכן משכן העדות - פרק לח פסוק כא
פרק 62
58 דקות
עשיית המשכן - פרק לה פסוק ו
פרק 61
50 דקות
השבת והמשכן כאמצעים למפגש עם הבורא
פרק 60
54 דקות
ההנהגה הכפולה של עם ישראל על ידי משה ואהרן - פרק לה
פרק 59
53 דקות
ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה - פרק לד פסוק כח
פרק 58
54 דקות
וימהר משה ויקד ארצה וישתחו - מה פשר המהירות ? - פרק לד פסוק ח
פרק 57
57 דקות
גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה
פרק 56
54 דקות
ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך - פרק לב פסוק לב
פרק 55
60 דקות
וישכימו ממחרת ויעלו עולות - פרק לב פסוק ו בקשר לחטא העגל
פרק 54
55 דקות
וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר - פרק לב פסוק א
פרק 53
61 דקות
יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמים וארץ
פרק 52
55 דקות
כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם - פרק פסוק יב
פרק 51
58 דקות
וקדשתי את אוהל מועד - פרק כט פסוק מד
פרק 50
60 דקות
ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אוהל מועד- המעלה באכילת הקרבנות
פרק 49
60 דקות
בגדי הכהונה וההקבלה לכוחות החיים באדם
פרק 48
60 דקות
ועשית בגדי קודש - בגדי כהונה ועיניינם
פרק 47
52 דקות
תפקיד המנורה במקדש - פרק כה - פרשת תרומה
פרק 46
58 דקות
ונתת אל הארן את העדות אשר אתן אליך - פרק כה פסוק טז פרשת תרומה
פרק 45
56 דקות
מבנה המשכן
פרק 44
57 דקות
" ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם " - פרק כה פסוק ח
דילוג לתוכן