He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שמירת הלשון על פי ה'פלא יועץ' - התשעד

בית המדרש
ערך הדיבור של האדם לפי מידת נקיותו וקדושתו של פיו
ערך הדיבור של האדם לפי מידת נקיותו וקדושתו של פיו
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
חלקי הדיבור
חלקי הדיבור
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
דיבור של תורה כנגד כולם
דיבור של תורה כנגד כולם
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
דיבור של תפילה וכוחה
דיבור של תפילה וכוחה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מצוות הקשורות לדיבור- מצות כיבוד אב ואם
מצוות הקשורות לדיבור- מצות כיבוד אב ואם
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
דיבור בנחת ובכבוד לכל אדם בכלל ולמשפחה ולהורים בפרט
דיבור בנחת ובכבוד לכל אדם בכלל ולמשפחה ולהורים בפרט
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
דיבורים של מצוה- "זכר צדיק לברכה"
דיבורים של מצוה- "זכר צדיק לברכה"
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
דיבורים של מצוה- קריאת שמע בבוקר ובערב
דיבורים של מצוה- קריאת שמע בבוקר ובערב
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
דיבורים של מצוה- ללמוד וללמד תורה
דיבורים של מצוה- ללמוד וללמד תורה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מצות תוכחה
מצות תוכחה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
דיבורים של מצוה- עדות בבית דין לגילוי האמת
דיבורים של מצוה- עדות בבית דין לגילוי האמת
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
דיבורים של מצוה- "לספוד בכל לילה על חורבן בית המקדש וגלות השכינה"
דיבורים של מצוה- "לספוד בכל לילה על חורבן בית המקדש וגלות השכינה"
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
דיבורים של מצוה- מצוות וידוי
דיבורים של מצוה- מצוות וידוי
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מדרגות בדיבורים של מצוה- "ותלמוד תורה כנגד כולם"
מדרגות בדיבורים של מצוה- "ותלמוד תורה כנגד כולם"
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
הגישה הנכונה בלימוד התורה- "סם חיים למימינים בה"
הגישה הנכונה בלימוד התורה- "סם חיים למימינים בה"
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
הדיבור המותר
הדיבור המותר
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
אדם שכל מעשיו לשם שמים
אדם שכל מעשיו לשם שמים
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
לימוד תורה ללא ההכנה הראויה
לימוד תורה ללא ההכנה הראויה
מספר פרק בסדרה : 18
play3