He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר בראשית - אלול התשעב

בית המדרש
פתיחה ללימוד ספר בראשית
פתיחה ללימוד ספר בראשית
28 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
כללים בלימוד התורה
כללים בלימוד התורה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"בראשית"
"בראשית"
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"ברא"
"ברא"
37 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
ראשוניותו של המוסר בפעולת הבריאה
ראשוניותו של המוסר בפעולת הבריאה
36 דקות
מילות מפתח:פרשת בראשית
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
בריאה לעומת עשיה
בריאה לעומת עשיה
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הפער בין המציאות לאידיאל בבריאה הוא לכתחילה כדי לאפשר התקדמות והשתלמות
הפער בין המציאות לאידיאל בבריאה הוא לכתחילה כדי לאפשר התקדמות והשתלמות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מהי התוכנית של היום השביעי ?
מהי התוכנית של היום השביעי ?
28 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הקשר בין הלבוש להשלמת האדם
הקשר בין הלבוש להשלמת האדם
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
שם אלהים ושם הוי-ה
שם אלהים ושם הוי-ה
25 דקות
מילות מפתח:שם אלהים, שם הויה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
גן עדן
גן עדן
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הנסירה
הנסירה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"עצם מעצמי ובשר מבשרי"- מי הוא העצם ומי הוא הבשר ?
"עצם מעצמי ובשר מבשרי"- מי הוא העצם ומי הוא הבשר ?
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מי אני ? נפש חיה או נחש ?
מי אני ? נפש חיה או נחש ?
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
חטא אדם הראשון
חטא אדם הראשון
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
תוצאות חטא אדם הראשון
תוצאות חטא אדם הראשון
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
גירוש האדם מגן עדן
גירוש האדם מגן עדן
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
הולדת קין והבל
הולדת קין והבל
28 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3