He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שמונה פרקים להרמב''ם - התשעב

פרק 50
23 דקות
שאלת הידיעה והבחירה- חלק ב' וסיום הספר
פרק 49
26 דקות
שאלת הידיעה והבחירה- חלק א'
פרק 48
25 דקות
המצבים בהם מתבטלת הבחירה החופשית- חלק ב'
פרק 47
26 דקות
המצבים בהם מתבטלת הבחירה החופשית- חלק א'
פרק 46
29 דקות
ההבחנה בין הבחירה החופשית של הפרט לבין ההכרח של הכלל
פרק 45
28 דקות
העולם כמפגש בין נס וטבע
פרק 44
29 דקות
התמודדות הרמב"ם עם דברי חז"ל הסותרים לכאורה את עקרון הבחירה החופשית ויחסו לניסים
פרק 43
25 דקות
"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"- ומה עם הבחירה החופשית ?
פרק 42
24 דקות
הוכחות שכליות והוכחות מהתורה לקיום הבחירה החופשית
פרק 41
25 דקות
תיקון השכל והמידות כהכנה לנבואה והבחירה החופשית
פרק 39
25 דקות
פגם במידת הגבורה אצל כמה מגדולי עולם - הכיצד ?
פרק 40
25 דקות
השלמות והשמחה בחיים הן המאפשרות את דעת אלהים
פרק 38
29 דקות
האם תיתכן נבואה גם אצל מי שיש לו חיסרון במידות ?
פרק 37
20 דקות
רמת ההשגה של הנביאים את הקב"ה - לפי זכות נפשם ודבקותם בו
פרק 36
26 דקות
האם יצר הרע צריך לגרום לרגשות אשמה ?
פרק 35
24 דקות
בירור מהות היצר הרע
פרק 34
27 דקות
האם ניתן להשתמש גם ברע ובעבירה לדעת ה' ?
פרק 33
25 דקות
השימוש הנכון בחוש ההומור והצחוק
פרק 32
25 דקות
היחס בין הקודש האמת והאסתטיקה- גאולת היופי
פרק 31
26 דקות
השימוש הנכון בכח הדיבור ובאסטתיקה
פרק 30
25 דקות
המעלה האנושית העליונה- לעשות הכל לשם ידיעת ה'
דילוג לתוכן