Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שמונה פרקים להרמב''ם - התשעב

שאלת הידיעה והבחירה- חלק ב' וסיום הספר
23 דקות
שאלת הידיעה והבחירה- חלק א'
26 דקות
המצבים בהם מתבטלת הבחירה החופשית- חלק ב'
25 דקות
המצבים בהם מתבטלת הבחירה החופשית- חלק א'
26 דקות
ההבחנה בין הבחירה החופשית של הפרט לבין ההכרח של הכלל
29 דקות
העולם כמפגש בין נס וטבע
28 דקות
התמודדות הרמב"ם עם דברי חז"ל הסותרים לכאורה את עקרון הבחירה החופשית ויחסו לניסים
29 דקות
"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"- ומה עם הבחירה החופשית ?
25 דקות
הוכחות שכליות והוכחות מהתורה לקיום הבחירה החופשית
24 דקות
תיקון השכל והמידות כהכנה לנבואה והבחירה החופשית
25 דקות
השלמות והשמחה בחיים הן המאפשרות את דעת אלהים
25 דקות
פגם במידת הגבורה אצל כמה מגדולי עולם - הכיצד ?
25 דקות
האם תיתכן נבואה גם אצל מי שיש לו חיסרון במידות ?
29 דקות
רמת ההשגה של הנביאים את הקב"ה - לפי זכות נפשם ודבקותם בו
20 דקות
היחס בין הקודש האמת והאסתטיקה- גאולת היופי
25 דקות
השימוש הנכון בכח הדיבור ובאסטתיקה
26 דקות
המעלה האנושית העליונה- לעשות הכל לשם ידיעת ה'
25 דקות