He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אגדות פרק חלק - התשסה

פרק 15
51 דקות
עתיד הקב"ה להעמיד בשערי ירושלים אבנים טובות ומרגליות
פרק 14
52 דקות
מיהו אפיקורוס - רב פפא אמר כגון דאמר הני רבנן
פרק 13
51 דקות
מיהו אפיקורוס
פרק 12
50 דקות
כל הלומד תורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליה של מטה
פרק 11
53 דקות
"וילך ראובן בימי קציר חיטים.."
פרק 10
52 דקות
".. והנפש אשר תעשה ביד רמה ...."
פרק 9
54 דקות
רבי ישמעאל אומר...
פרק 8
55 דקות
והאומר אין תורה מן השמיים
פרק 7
41 דקות
ואלו שאין להם חלק לעולם הבא
פרק 6
48 דקות
"עין לא ראה אלהים זולתך "- זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית
פרק 5
47 דקות
מעלתו של מי גדולה יותר בעל תשובה או צדיק גמור ?
פרק 4
52 דקות
זמן ימות משיח
פרק 3
36 דקות
אגדות פרק חלק - זמן ימות משיח
פרק 2
49 דקות
אגדות פרק חלק - חבלי משיח
פרק 1
48 דקות
אגדות פרק חלק - ימות משיח
דילוג לתוכן