He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרקי אבות - התשסו

פרק 94
44 דקות
מטרת הבריאה וסיום פרקי אבות
פרק 93
52 דקות
חמישה קניינים קנה לו הקב"ה בעולמו
פרק 92
54 דקות
טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף
פרק 91
49 דקות
גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא
פרק 90
42 דקות
מקנייני התורה - האומר דבר בשם אומרו
פרק 89
52 דקות
מקנייני התורה : המכיר את מקומו ערך הקביעות בלימוד התורה
פרק 88
47 דקות
מקנייני התורה - מקרא משנה מיעוט סחורה ארך אפים אמונת חכמים ועוד
פרק 87
47 דקות
דברים שהתורה נקנית בהם - שימוש חכמים
פרק 86
44 דקות
כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ובתורה אתה עמל
פרק 85
46 דקות
כל מי שאינו עוסק התורה נקרא נזוף אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה
פרק 84
44 דקות
האם הצניעות נתנת במתנה לאחר עיסוק בתורה לשמה או שמא שהיא תנאי מקדים
פרק 83
43 דקות
שני חילוקים במידות : לבושים ומכשירים
פרק 82
54 דקות
כל הלומד תורה לשמה ... זוכה לדברים הרבה .מהם אותם דברים ?
פרק 81
53 דקות
פתיחה לפרק האחרון של מסכת אבות - קניין תורה
פרק 80
55 דקות
הפוך בה והפוך בה דכולא בה - האם הכל מצוי בתורה ?
פרק 79
54 דקות
בן שלושים לכח בן ארבעים לבינה
פרק 78
57 דקות
האדם כמקדש קטן - ושלבי המדרגות בחיים
פרק 77
54 דקות
בן חמש למקרא בן עשר למשנה בן שלוש עשרה למצוות ... - סדרי החיים של האדם
פרק 76
54 דקות
יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי - לעשות רצון אביך שבשמיים
פרק 75
51 דקות
תלמידיו של אברהם אבינו ולהבדיל תלמידיו של בלעם הרשע
פרק 74
51 דקות
כל המזכה את הרבים - אין חטא בא על ידו וכל המחטיא את הרבים - אין מספיקין בידו לעשות תשובה
דילוג לתוכן