Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכות תשובה לרמב''ם - התשסח

פרק 9
55 דקות
"יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל"
פרק 8
64 דקות
מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני ה' בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כוחו
פרק 7
56 דקות
כל המתוודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב
פרק 6
55 דקות
מהי התשובה
פרק 5
60 דקות
ארבעה חילוקי כפרה ותשובה שלימה וגמורה
פרק 4
54 דקות
העצה היחידה בזמנינו להיטהר מהחטא - תשובה
פרק 3
56 דקות
התנאי לכפרה - עשיית תשובה ווידוי דברים
פרק 2
50 דקות
מי הוא זה הצריך לעשות תשובה
פרק 1
49 דקות
מצוות עשה שישוב החוטא מחטאו לפני ה'
דילוג לתוכן