He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שיעורים בפרקי אבות -

בית המדרש
כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו – חכמתו מתקיימת
כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו - חכמתו מתקיימת
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
כל שרוח הבריות נוחה הימנו – רוח המקום נוחה הימנו
כל שרוח הבריות נוחה הימנו - רוח המקום נוחה הימנו
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
אי אפשר להידבק בהקב"ה ללא דבקות בתלמידי חכמים
אי אפשר להידבק בהקב"ה ללא דבקות בתלמידי חכמים
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הווי גולה למקום תורה
הווי גולה למקום תורה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"והעמידו תלמידים הרבה" – בעם ישראל הכמות גם היא איכות
"והעמידו תלמידים הרבה" - בעם ישראל הכמות גם היא איכות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
והעמידו תלמידים הרבה – לימוד השיטתיות שבלימוד
והעמידו תלמידים הרבה - לימוד השיטתיות שבלימוד
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
עשה תורתך קבע , אמור מעט ועשה הרבה
עשה תורתך קבע , אמור מעט ועשה הרבה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
עשה לך רב – אדם לומד מרבו יותר מאשר מעצמו
עשה לך רב - אדם לומד מרבו יותר מאשר מעצמו
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות
אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
השוני באופני אזכורו של רבי שמעון בר יוחאי
השוני באופני אזכורו של רבי שמעון בר יוחאי
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
עשה תורתך קבע – שהתורה תהיה מרכז החיים
עשה תורתך קבע - שהתורה תהיה מרכז החיים
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מחלוקת לשם שמיים
מחלוקת לשם שמיים
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
תלמידיו של אברהם אבינו
תלמידיו של אברהם אבינו
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
עין טובה רוח נמוכה  ונפש שפלה
עין טובה רוח נמוכה ונפש שפלה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"כל ימי גדלתי בין החכמים"
"כל ימי גדלתי בין החכמים"
מספר פרק בסדרה : 15
play3