He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מבוא לתורה שבעל פה - התשסח

בית המדרש
פתיחה לסדרה מחזור תשסח
פתיחה לסדרה מחזור תשסח
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
תורה שבעל פה ותורה שבכתב הסטוריה והלכה
תורה שבעל פה ותורה שבכתב הסטוריה והלכה
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
המחלוקת על אופן מסירת התורה
המחלוקת על אופן מסירת התורה
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
שמונת הפסוקים האחרונים של התורה
שמונת הפסוקים האחרונים של התורה
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
סדר פרשיות התורה והחומשים
סדר פרשיות התורה והחומשים
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
סקירה על ספרי הנביאים והכתובים
סקירה על ספרי הנביאים והכתובים
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
כרונולוגיה של אנשי כנסת הגדולה
כרונולוגיה של אנשי כנסת הגדולה
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
תקופת הזוגות והתנאים
תקופת הזוגות והתנאים
52 דקות
מילות מפתח:תקופת הזוגות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
תקופת התנאים לפני חורבן הבית
תקופת התנאים לפני חורבן הבית
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
תקופת מרד בר כוכבא והתנאים שאחרי חורבן הבית
תקופת מרד בר כוכבא והתנאים שאחרי חורבן הבית
37 דקות
מילות מפתח:מרד בר כוכבא
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
המשנה ופסיקת ההלכה
המשנה ופסיקת ההלכה
59 דקות
מילות מפתח:כתיבת המשנה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הספרות החיצונית – בין כתיבת התנ"ך לכתיבת המשנה
הספרות החיצונית - בין כתיבת התנ"ך לכתיבת המשנה
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
כתיבת המשנה , התוספתא , התלמוד ודור האמוראים הראשון
כתיבת המשנה , התוספתא , התלמוד ודור האמוראים הראשון
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
סיום כתיבת המשנה וחתימת התלמוד
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
תקופת הסבוראים
תקופת הסבוראים
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
המשך תקופת הסבוראים תחילת הגאונים
המשך תקופת הסבוראים תחילת הגאונים
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
תקופת הגאונים הקראות ורבינו סעדיה גאון
תקופת הגאונים הקראות ורבינו סעדיה גאון
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
רבינו סעדיה גאון סוף תקופת הגאונים ראשית הראשונים
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3