He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: עין אי"ה - חשון תשע

בית המדרש
התורה היא צורת האדם – עין אי"ה עם הרב יוסף קלנר
התורה היא צורת האדם - עין אי''ה עם הרב יוסף קלנר
60 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
התורה היא צורת האדם – חלק ג
התורה היא צורת האדם - חלק ג
38 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
התורה היא צורת האדם – חלק ב
התורה היא צורת האדם - חלק ב
60 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
כהשפעת יציאת מצרים לדורות כך השפעת נתינת התורה לדורות
כהשפעת יציאת מצרים לדורות כך השפעת נתינת התורה לדורות
59 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
כהשפעת יציאת מצרים לדורות כך השפעת נתינת התורה לדורות – המשך – הרב יוסף קלנר
כהשפעת יציאת מצרים לדורות כך השפעת נתינת התורה לדורות - המשך - הרב יוסף קלנר
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
השתמטות רבי זירא מפני רבי יהודה
השתמטות רבי זירא מפני רבי יהודה
58 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
אמר רב יהודה כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה – הסבר
אמר רב יהודה כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה - הסבר
58 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חביבים ישראל … חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום
חביבים ישראל ... חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום
53 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
אכל ולא שתה – אכילתו דם
אכל ולא שתה - אכילתו דם
48 דקות
מילות מפתח:אכילה ושתיה, תזונה
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הנצרך לנקביו ואכל דומה לתנור שהסיקוהו על גבי אפרו
הנצרך לנקביו ואכל דומה לתנור שהסיקוהו על גבי אפרו
52 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
רחץ בחמין ולא שתה מהם דומה לתנור שהסיקוהו מבחוץ ולא הסיקוהו מבפנים
רחץ בחמין ולא שתה מהם דומה לתנור שהסיקוהו מבחוץ ולא הסיקוהו מבפנים
53 דקות
מילות מפתח:נקיון, רחיצה בחמין
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
רחץ בחמין ולא נשתטף בצונן דומה לברזל שהכניסוהו לאור ולא הכניסוהו לצונן
רחץ בחמין ולא נשתטף בצונן דומה לברזל שהכניסוהו לאור ולא הכניסוהו לצונן
51 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
המעשה עם אלישע בעל כנפיים
המעשה עם אלישע בעל כנפיים
59 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
המעשה עם אלישע בעל כנפיים – המשך
המעשה עם אלישע בעל כנפיים - המשך
60 דקות
מילות מפתח:אלישע בעל כנפיים
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
דווקאיות המספר 39 לתאור המלאכות האסורות בשבת
דווקאיות המספר 39 לתאור המלאכות האסורות בשבת
50 דקות
מילות מפתח:לט מלאכות שבת
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
לט' מלאכות  האסורות בשבת – כנגד מלאכות המשכן
לט' מלאכות האסורות בשבת - כנגד מלאכות המשכן
62 דקות
מילות מפתח:השבת, לט מלאכות שבת
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
האם תיתכן מציאות שכל החיים כולם הם קודש קודשים ?
האם תיתכן מציאות שכל החיים כולם הם קודש קודשים ?
61 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"ויבוא הביתה לעשות מלאכתו " האם גם פעולות כאלה מצטרפות לאושר ועדן העתיד
"ויבוא הביתה לעשות מלאכתו " האם גם פעולות כאלה מצטרפות לאושר ועדן העתיד
53 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 13
play3