He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: עין אי"ה - חשון תשע

בית המדרש
השתמטות רבי זירא מפני רבי יהודה
השתמטות רבי זירא מפני רבי יהודה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
אמר רב יהודה כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה – הסבר
אמר רב יהודה כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה - הסבר
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חביבים ישראל … חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום
חביבים ישראל ... חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
אכל ולא שתה – אכילתו דם
אכל ולא שתה - אכילתו דם
48 דקות
מילות מפתח:אכילה ושתיה, תזונה
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הנצרך לנקביו ואכל דומה לתנור שהסיקוהו על גבי אפרו
הנצרך לנקביו ואכל דומה לתנור שהסיקוהו על גבי אפרו
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
רחץ בחמין ולא שתה מהם דומה לתנור שהסיקוהו מבחוץ ולא הסיקוהו מבפנים
רחץ בחמין ולא שתה מהם דומה לתנור שהסיקוהו מבחוץ ולא הסיקוהו מבפנים
53 דקות
מילות מפתח:נקיון, רחיצה בחמין
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
רחץ בחמין ולא נשתטף בצונן דומה לברזל שהכניסוהו לאור ולא הכניסוהו לצונן
רחץ בחמין ולא נשתטף בצונן דומה לברזל שהכניסוהו לאור ולא הכניסוהו לצונן
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
המעשה עם אלישע בעל כנפיים
המעשה עם אלישע בעל כנפיים
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
המעשה עם אלישע בעל כנפיים – המשך
המעשה עם אלישע בעל כנפיים - המשך
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
דווקאיות המספר 39 לתאור המלאכות האסורות בשבת
דווקאיות המספר 39 לתאור המלאכות האסורות בשבת
50 דקות
מילות מפתח:לט מלאכות שבת
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
לט' מלאכות  האסורות בשבת – כנגד מלאכות המשכן
לט' מלאכות האסורות בשבת - כנגד מלאכות המשכן
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
האם תיתכן מציאות שכל החיים כולם הם קודש קודשים ?
האם תיתכן מציאות שכל החיים כולם הם קודש קודשים ?
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"ויבוא הביתה לעשות מלאכתו " האם גם פעולות כאלה מצטרפות לאושר ועדן העתיד
"ויבוא הביתה לעשות מלאכתו " האם גם פעולות כאלה מצטרפות לאושר ועדן העתיד
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
שלושה הם הדרכים להתרת כל ספק  : הקבלה המחקר והנסיון
שלושה הם הדרכים להתרת כל ספק : הקבלה המחקר והנסיון
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
שלושה הם הדרכים להתרת כל ספק  : הקבלה המחקר והנסיון – המשך
שלושה הם הדרכים להתרת כל ספק : הקבלה המחקר והנסיון - המשך
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
התעלות ערך המנוחה יותר מהמלאכה בתקופת "יום שכולו שבת"
התעלות ערך המנוחה יותר מהמלאכה בתקופת "יום שכולו שבת"
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
הנטיה ליופי – גם ערך וגם סכנה – חלק א'
הנטיה ליופי - גם ערך וגם סכנה - חלק א'
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
הנטיה ליופי – חלק ב'
הנטיה ליופי - חלק ב'
מספר פרק בסדרה : 18
play3