He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נבואות לדורות - ספר מלכים -

בית המדרש
"והמלך דוד זקן" – פתיחה לספר מלכים
"והמלך דוד זקן" - פתיחה לספר מלכים
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"יחי אדוני המלך לעולם"
"יחי אדוני המלך לעולם"
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"ועשית כחכמתך" – צוואת דוד לשלמה
"ועשית כחכמתך" - צוואת דוד לשלמה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"אז תבאנה שתים נשים זונות"
"אז תבאנה שתים נשים זונות"
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"כי הוא רודה בכל עבר הנהר"
"כי הוא רודה בכל עבר הנהר"
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
חוזרים למזבח
חוזרים למזבח
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
המהפכה הגדולה – סיכום וסיכון
המהפכה הגדולה - סיכום וסיכון
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
שלמה ירבעם והשמלה הקרועה
שלמה ירבעם והשמלה הקרועה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"וילך רחבעם שכם" – פיצול הממלכה !
"וילך רחבעם שכם" - פיצול הממלכה !
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
פיצול הממלכה – לקראת מלחמת אחים
פיצול הממלכה - לקראת מלחמת אחים
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"המלחמה שבדרך"
"המלחמה שבדרך"
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"איש האלהים והנביא הזקן"
"איש האלהים והנביא הזקן"
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מלחמת אביה וירבעם
מלחמת אביה וירבעם
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם" – מלכות אסא
"ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם" - מלכות אסא
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מלכות אסא – הזדמנות ונפילה
מלכות אסא - הזדמנות ונפילה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
שנת שלושים ושש למלכות אסא
שנת שלושים ושש למלכות אסא
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
ממלכת ישראל המפורדת
ממלכת ישראל המפורדת
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"חי ה' אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי"
"חי ה' אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי"
מספר פרק בסדרה : 18
play3