Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ארחות צדיקים - שער הנדיבות -

פרק 14
56 דקות
גם מידת הנדיבות צריכה בירור כדי שתופיע במציאות בצורה מתוקנת
פרק 13
56 דקות
הופעת הנדיבות בין אדם לחברו ברוח ובגשם
פרק 12
51 דקות
"יהיה נדיב בממונו לקנות מצוות"
פרק 11
50 דקות
האיזון בין צדק וחסד במשפט האדם ועם ישראל
פרק 10
56 דקות
ממעלות הצדקה
פרק 9
56 דקות
צדקה תרומם גוי
פרק 8
58 דקות
הנדיבות תלויה באמונת האחדות
פרק 7
56 דקות
הצדקה מבררת את יחס ודאגת האדם לזולתו
פרק 6
58 דקות
"הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר .. קודם שישאלוהו"
פרק 5
56 דקות
הנדיבות כשאיננה ממלאת את החסר . . .
פרק 4
60 דקות
המפגש בין ריש לקיש לרבי יוחנן בירדן - הרב יואב מלכא
פרק 3
54 דקות
הנדיבות היא הופעה של מידת האמונה
פרק 2
53 דקות
שלושת מיני הנדיבות : בממון בגוף ובחכמה
פרק 1
59 דקות
"הנדיבות היא המידה אשר יגיע בה האדם למעלות גדולות"