He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לקראת שבת - סוגיות במשמעות השבת -

בית המדרש
הדלקת נר שבת
הדלקת נר שבת
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
ההפרש שבין הדלקת נר שבת בגלות לבין זו שבארץ ישראל
ההפרש שבין הדלקת נר שבת בגלות לבין זו שבארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
האם ללילה יש ערך בפני עצמו או שהוא רק אמצעי למנוחה עד לבוקר הבא ?
האם ללילה יש ערך בפני עצמו או שהוא רק אמצעי למנוחה עד לבוקר הבא ?
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
זמן הדלקת נרות שבת
זמן הדלקת נרות שבת
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
שמנים הפסולים להדלקת נר שבת – מדוע נפסל שמן קיק ? – חלק א
שמנים הפסולים להדלקת נר שבת - מדוע נפסל שמן קיק ? - חלק א
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
שמנים הפסולים להדלקת נר שבת – מדוע נפסל שמן קיק ? – חלק ב
שמנים הפסולים להדלקת נר שבת - מדוע נפסל שמן קיק ? - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד
אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
איסור מלאכות שבת – חלק א
איסור מלאכות שבת - חלק א
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
איסור מלאכות שבת – חלק ב
איסור מלאכות שבת - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
איסור מלאכות שבת – חלק ג
איסור מלאכות שבת - חלק ג
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
איסור מלאכות שבת – חלק ד
איסור מלאכות שבת - חלק ד
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
איסור מלאכות שבת – חלק ה
איסור מלאכות שבת - חלק ה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו – חלק א
הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו - חלק א
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו – חלק ב
הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו – חלק ג
הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו - חלק ג
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו – חלק ד
הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו - חלק ד
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו – חלק ה
הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו - חלק ה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
בין קודש לחול – חלק א
בין קודש לחול - חלק א
מספר פרק בסדרה : 18
play3