He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פלא יועץ - התשעב

בית המדרש
פתיחה לספר 'חפץ חיים' ורקע היסטורי
פתיחה לספר 'חפץ חיים' ורקע היסטורי
7 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
המניע לכתיבת הספר 'חפץ חיים' – טובת כלל ישראל
המניע לכתיבת הספר 'חפץ חיים' - טובת כלל ישראל
7 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
בתיקון פגם הלשון תבוטל הגלות
בתיקון פגם הלשון תבוטל הגלות
8 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
לשון הרע הוא גם אם הדברים אמיתיים
לשון הרע הוא גם אם הדברים אמיתיים
5 דקות
מילות מפתח:לשון הרע
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
המגנה את חברו ומוסיף קשר הרי זה מוציא שם רע
המגנה את חברו ומוסיף קשר הרי זה מוציא שם רע
8 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
הרגיל לספר לשון הרע נקרא בעל לשון הרע
הרגיל לספר לשון הרע נקרא בעל לשון הרע
3 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מדרגות במספרי לשון הרע
מדרגות במספרי לשון הרע
5 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
אסור לספר לשון הרע גם כשמי שחייבים בכבודו מבקש זאת ממך
אסור לספר לשון הרע גם כשמי שחייבים בכבודו מבקש זאת ממך
4 דקות
מילות מפתח:לשון רע
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
גם במחיר של נזק אישי אסור לדבר לשון הרע
גם במחיר של נזק אישי אסור לדבר לשון הרע
6 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
חשיבות לימוד שמירת הלשון ופתיחה ללימוד הספר 'פלא יועץ'
חשיבות לימוד שמירת הלשון ופתיחה ללימוד הספר 'פלא יועץ'
7 דקות
מילות מפתח:שמירת הלשון
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
יש למעט בדיבור
יש למעט בדיבור
2 דקות
מילות מפתח:הדיבור
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
חלוקת סוגי הסיבור- מצוה, היתר ואיסור
חלוקת סוגי הסיבור- מצוה, היתר ואיסור
6 דקות
מילות מפתח:הדיבור, חלקי הדיבור
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
גדולה תפילה יותר מן הקרבנות
גדולה תפילה יותר מן הקרבנות
11 דקות
מילות מפתח:תפילה
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
השקעה בלימוד תורה
השקעה בלימוד תורה
10 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
דיבור של תפילה
דיבור של תפילה
13 דקות
מילות מפתח:תפילה
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
עשה לך רב
עשה לך רב
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
אסור לקרות או לכתוב דברי תורה בלי ברכת התורה
אסור לקרות או לכתוב דברי תורה בלי ברכת התורה
5 דקות
מילות מפתח:ברכת התורה
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
הקשר בין פסח לשמירת הלשון
הקשר בין פסח לשמירת הלשון
3 דקות
מילות מפתח:לשון נקיה, פסח
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 18
play3