He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: תפילה / סדר היום -

בית המדרש
לא תשנא
לא תשנא
4 דקות
מילות מפתח:שנאה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
חייב אדם להיזהר ביתומים לאלמנות
חייב אדם להיזהר ביתומים לאלמנות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
המרגל בחבירו
המרגל בחבירו
8 דקות
מילות מפתח:לשון הרע, רכילות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
שלא להחזיק במחלוקת
שלא להחזיק במחלוקת
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
רחיצת פניו ידיו ורגליו לכבוד שבת
רחיצת פניו ידיו ורגליו לכבוד שבת
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
חשיבותה של ברכת כהנים
חשיבותה של ברכת כהנים
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
לא תקום ולא תטור את בני עמך
לא תקום ולא תטור את בני עמך
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מצוה להתודות מכל חטא שיעשה האדם
מצוה להתודות מכל חטא שיעשה האדם
7 דקות
מילות מפתח:מצות וידוי
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו"
"אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו"
4 דקות
נושא: הלכה
מספר פרק בסדרה : 9
play3