He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מקדש מלך -

בית המדרש
ה' אייר – סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
ה' אייר - סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
ו' אייר – סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
ו' אייר - סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
7 דקות
מילות מפתח:יום העצמאות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ז' אייר – סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
ז' אייר - סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
8 דקות
מילות מפתח:יום העצמאות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
ח' אייר – סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
ח' אייר - סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
5 דקות
מילות מפתח:יום העצמאות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
ט' אייר – סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
ט' אייר - סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
7 דקות
מילות מפתח:יום העצמאות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
י' אייר – סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
י' אייר - סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
4 דקות
מילות מפתח:יום העצמאות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
יא' אייר – סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
יא' אייר - סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
5 דקות
מילות מפתח:יום העצמאות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
יב' אייר – סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
יב' אייר - סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
3 דקות
מילות מפתח:יום העצמאות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
יג' אייר – סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
יג' אייר - סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
15 דקות
מילות מפתח:יום העצמאות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
יד' אייר – סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
יד' אייר - סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
5 דקות
מילות מפתח:יום העצמאות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
טו' אייר – סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
טו' אייר - סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
3 דקות
מילות מפתח:יום העצמאות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
טז' אייר – סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
טז' אייר - סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
6 דקות
מילות מפתח:יום העצמאות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
יז' אייר – סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
יז' אייר - סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
5 דקות
מילות מפתח:יום העצמאות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
יח' אייר – סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
יח' אייר - סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
5 דקות
מילות מפתח:יום העצמאות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
יט' אייר – סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
יט' אייר - סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
5 דקות
מילות מפתח:יום העצמאות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
כ' אייר – סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
כ' אייר - סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
5 דקות
מילות מפתח:יום העצמאות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
כא' אייר – סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
כא' אייר - סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
4 דקות
מילות מפתח:יום העצמאות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
כב' אייר – סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
כב' אייר - סדרת שיעורים לעילוי נשמתו של רס"ן דגן ורטמן הי"ד
4 דקות
מילות מפתח:יום העצמאות
מספר פרק בסדרה : 18
play3