He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: תפילה / סדר היום - אייר תשסו

בית המדרש
מוריד הגשם
מוריד הגשם
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הלכות לימוד תורה
הלכות לימוד תורה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
קדיש על נפטר
קדיש על נפטר
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
דיני קדושת יוצר
דיני קדושת יוצר
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
נטילת ידיים חלק ב
נטילת ידיים חלק ב
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
אמירת קדיש
אמירת קדיש
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
עטיפה בציצית
עטיפה בציצית
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
אמירת קדיש על ידי מספר אנשים ביחד
אמירת קדיש על ידי מספר אנשים ביחד
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הלכות הפסקת המתפלל
הלכות הפסקת המתפלל
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
הלכות יוצר אור ונישוק התפילין
הלכות יוצר אור ונישוק התפילין
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
אמירת אנא בכח
אמירת אנא בכח
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
חשיבות הקטורת
חשיבות הקטורת
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הלכות הזכרת גשמים ובקשת גשמים – התקיים בבית כנסת מנחת יהודה
הלכות הזכרת גשמים ובקשת גשמים - התקיים בבית כנסת מנחת יהודה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
הלל בחנוכה
הלל בחנוכה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
השמן שנותר מנרות חנוכה
השמן שנותר מנרות חנוכה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
הלכות עליה לתורה
הלכות עליה לתורה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
ורחץ במים וטהר
ורחץ במים וטהר
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
שלא לדבר בבית הכסא
שלא לדבר בבית הכסא
מספר פרק בסדרה : 18
play3