Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: תיקון המידות -

פרק 28
33 דקות
פתוח הכוחות באדם ובאומה הישראלית
פרק 27
36 דקות
מצוי עצמי מירבי של האדם הוא צורך בסיסי
פרק 26
32 דקות
אסור שהשאיפה להתעלות מעשית תביא את האדם לזלזל במצוות ובמעשיו הטובים
פרק 25
34 דקות
גם כשאדם עוסק להשגת מדרגה פשוטה עליו לצייר בדעתו את הדרך למדרגות הבאות
פרק 24
34 דקות
האופן הנכון של הדאגה וההשתוקקות לעליית האדם מדרגות בקדושה
פרק 23
36 דקות
העצבנות הדתית
פרק 22
35 דקות
עיקר חשבון הנפש - בירור מצבי כלפי האמת
פרק 21
29 דקות
חשבון הנפש לעיון ולמעשה
פרק 20
35 דקות
מה מעכב מלהוציא לפועל את הקבלות הטובות של יום הכיפורים ושל התשובה בכלל
פרק 19
29 דקות
מהות חשבון הנפש
פרק 18
35 דקות
הערכה עצמית נכונה
פרק 17
35 דקות
אם זה טבעי להיות גאוותן אז למה זה אסור
פרק 16
35 דקות
מי אני ומה ערכי
פרק 15
35 דקות
שימוש נכון בתכונת האהבה העצמית ללא נפילה בגאווה
פרק 14
33 דקות
חשיבות אהבת האדם את עצמו והערכתו את עצמו
פרק 13
34 דקות
הגאווה והענווה ומעמק שרשן בלב ובנפש
פרק 12
38 דקות
פירוטי יסודי המידות - מידת הגאווה
פרק 11
29 דקות
ההרס שבמידת העצבות במיוחד כאשר היא נדמית לאדם כענווה
פרק 10
34 דקות
כיצד הענווה מביאה לשמחה
פרק 9
30 דקות
היחס בין הענווה לבין העצב
פרק 8
28 דקות
הכעס - הצער בין המצוי לרצוי