He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שלום ומלחמה -

בית המדרש
פתיחה לסדרה שלום ומלחמה
פתיחה לסדרה שלום ומלחמה
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מהות המלחמה
מהות המלחמה
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ג הכוחות המרכזיים – הקודש החול והטומאה
ג הכוחות המרכזיים - הקודש החול והטומאה
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
המלחמה על הופעת האור האלוהי בעולם
המלחמה על הופעת האור האלוהי בעולם
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מגמת המלחמה בפרעה ובעבדיו
מגמת המלחמה בפרעה ובעבדיו
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
סוגיית כלי נשק לעניין הוצאה בשבת
סוגיית כלי נשק לעניין הוצאה בשבת
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מידת הגבורה וגילוייה על ידי הנשק
מידת הגבורה וגילוייה על ידי הנשק
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
כלי הנשק תכשיט או משחית
כלי הנשק תכשיט או משחית
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
כלי הנשק אינם בטלים אפילו לימות המשיח – כדעת רבי אליעזר
כלי הנשק אינם בטלים אפילו לימות המשיח - כדעת רבי אליעזר
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מעמיד עליהם מלך רשע כהמן – ביאור
מעמיד עליהם מלך רשע כהמן - ביאור
45 דקות
מילות מפתח:אמנת החמאס
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי
עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
תכלית המלחמות של עם ישראל
תכלית המלחמות של עם ישראל
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
שלוש המצוות שנצטוו ישראל בכניסתם לארץ והקשר בינהם
שלוש המצוות שנצטוו ישראל בכניסתם לארץ והקשר בינהם
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מתי קוראים לשלום ומהם תנאי השלום בין ישראל לאומות
מתי קוראים לשלום ומהם תנאי השלום בין ישראל לאומות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מצוות כיבוש ארץ ישראל
מצוות כיבוש ארץ ישראל
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
אופי הקשר הלא טבעי בין ישראל לארצו – בשונה מאופי הקשר של אומות העולם לארצותם
אופי הקשר הלא טבעי בין ישראל לארצו - בשונה מאופי הקשר של אומות העולם לארצותם
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
הורשת יושבי הארץ על ידי מלחמה או שלום
הורשת יושבי הארץ על ידי מלחמה או שלום
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
ההבדלים בין ארץ ישראל לחוץ לארץ
ההבדלים בין ארץ ישראל לחוץ לארץ
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3