Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: צופי ישועה -

פרק 43
17 דקות
החכמה האמיתית - יראת שמים - וסיום סדרת צופי ישועה
פרק 42
23 דקות
נביאי אמת
פרק 41
45 דקות
ענייני הנבואה והנביאים בתמצית
פרק 40
27 דקות
נבואה פרטית צדיק ורשע
פרק 39
24 דקות
מדרגתה של נבואת יחזקאל
פרק 38
35 דקות
נבואת יחזקאל והתורה
פרק 37
24 דקות
מי שראוי לשמיעת דבר ה'
פרק 36
21 דקות
מדרגות בתורה
פרק 35
14 דקות
מדרגות בגלות
פרק 34
33 דקות
"אני בתוך הגולה" - פתיחה לספר יחזקאל
פרק 33
25 דקות
השליחות האלוהית בגלות בבל כפי שהיא מתגלית בתלמוד הבבלי
פרק 32
15 דקות
פרק הסיום בירמיהו -המשך הדיון על התלמוד הבבלי
פרק 31
24 דקות
המעבר בין לשון רבים ליחיד כביטוי לקדושת הלשון
פרק 30
29 דקות
דבר ה' לגוים ע"פ קרבתם לישראל
פרק 29
30 דקות
תורת הכלל - התורה של בבל
פרק 28
13 דקות
השיכות לקדושה ע"פ האופי הישראלי
פרק 27
23 דקות
יסוד שמיעת התורה מידות טובות ובהירות האמונה
פרק 26
35 דקות
שליחות הנביא לישראל
פרק 25
29 דקות
כתיבת הנבואה וסגנון הנביא מבררים את מדרגת הנבואה
פרק 24
26 דקות
חוסר הסדר בדברי הנביא מבטא את ההרס הרוחני
פרק 23
18 דקות
הירידה הכוללת