Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד משותף בפרשת השבוע - התשעז

פרק 58
63 דקות
להכיר טובה בחבלי משיח
פרק 57
47 דקות
"והיה מחנך קדוש"
פרק 56
53 דקות
"כי עין בעין יראו"
פרק 55
51 דקות
"הישכם אוהבים את ה'"
פרק 54
20 דקות
"עיני ה' אלהיך...דורש אותה תמיד"
פרק 53
71 דקות
לגדור ולא לפרוץ, בימים ההם בזמן הזה: הרב אלישע וישליצקי זצ''ל לפרשת פנחס
פרק 52
76 דקות
"ללכת בדרכי ישרים לפניך"
פרק 51
68 דקות
אדם כי יחיה באוהל - בחבלי משיח
פרק 49
56 דקות
כוחות הנפש בחבלי משיח פרשת בהעלותך ונבואות זכריה וצפניה
פרק 48
77 דקות
"וישם לך שלום"
פרק 47
60 דקות
מעמד הר סיני ומגילת רות בחבלי משיח
פרק 46
68 דקות
"הרחיבי מקום אהלך"
פרק 45
44 דקות
המשכילים כזוהר הרקיע יזהירו
פרק 44
52 דקות
"ונקדשתי בתוך בני ישראל"
פרק 43
23 דקות
"כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב"
פרק 42
59 דקות
"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות בחבלי משיח"
פרק 41
15 דקות
פרשת וישב
פרק 40
7 דקות
תתן אמת ליעקב
פרק 39
92 דקות
וקווי ה' יחליפו כח בחבלי משיח
פרק 38
15 דקות
"והאלהים עשה את האדם ישר..."
פרק 37
68 דקות
"וזרקתי עליהם מים טהורים " - בחבלי משיח