He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פלא יועץ -

בית המדרש
להישבע ככה סתם ?
להישבע ככה סתם ?
3 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
'כל עמל האדם לפיהו' – הרב דב ביגון
'כל עמל האדם לפיהו' - הרב דב ביגון
3 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
לראות דבר טוב ולתת לו פרשנות רעה – הרב דב ביגון
לראות דבר טוב ולתת לו פרשנות רעה - הרב דב ביגון
מילות מפתח:פרשת שלח לך
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
איסור הכעס
איסור הכעס
6 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
איסור לימוד קטגוריה על ישראל
איסור לימוד קטגוריה על ישראל
7 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
איסור דיבור "דברי סחורה" בשבת
איסור דיבור "דברי סחורה" בשבת
4 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
אונאת דברים
אונאת דברים
14 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
איסור להלעיג על דברי חכמים
איסור להלעיג על דברי חכמים
9 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
איסור הגאווה
איסור הגאווה
6 דקות
מילות מפתח:גאוה
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
שבח מידת ענווה
שבח מידת ענווה
9 דקות
מילות מפתח:מידת הענוה
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
איסור הרמת קול בתפילות ובכיות
איסור הרמת קול בתפילות ובכיות
9 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
החולק על רבו – כחולק על השכינה
החולק על רבו - כחולק על השכינה
7 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
המתכבד בקלון חברו
המתכבד בקלון חברו
7 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
הוצאת שם רע על המתים
הוצאת שם רע על המתים
6 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
דברים המביאים לידי הרהור רע
דברים המביאים לידי הרהור רע
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
איסור "לא תחמוד"
איסור "לא תחמוד"
5 דקות
מילות מפתח:לא תחמוד
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"שרי לי רחמנא לכל מאן דמצערן"
"שרי לי רחמנא לכל מאן דמצערן"
4 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
ביזוי אדם
ביזוי אדם
7 דקות
נושא: פלא יועץ
מספר פרק בסדרה : 15
play3