Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פלא יועץ -

3 דקות
'כל עמל האדם לפיהו' - הרב דב ביגון
3 דקות
לראות דבר טוב ולתת לו פרשנות רעה - הרב דב ביגון
3 דקות
להישבע ככה סתם ?
פרק 239
6 דקות
מי שיכול לכוון בתפילות ובברכות ואינו מכווין - הן כגוף בלי נשמה
פרק 238
6 דקות
שחוק וקלות ראש בבית הכנסת הם דברים חמורים שעונשם גדול
פרק 237
4 דקות
מצבים מסויימים שאדם אסור להתפלל או ללמוד תורה
פרק 236
3 דקות
המתכבד בקלון חברו - אין לו חלק לעולם הבא
פרק 235
6 דקות
לא תחמוד – שיעור לפרשת ואתחנן מאת הרב דב ביגון
פרק 234
5 דקות
מי שמדבר בבית הכסא - גורם רעה לעצמו
פרק 233
4 דקות
אסור לייאש חולה ממצבו ולפתוח פה לשטן
פרק 232
7 דקות
מי שרגיל לצחוקים וקלות ראש עם נשים - מהר מאוד יכשל בעברות חמורות ויצטער
פרק 231
5 דקות
אסור לדבר בבית הכנסת
פרק 230
10 דקות
דיבורים של מצוה- כח התפילה
פרק 229
5 דקות
עניין אמירת 'ויכולו'
פרק 228
11 דקות
עיקר חשוב בעבודת ה' - ניצול הזמן
פרק 227
3 דקות
הפיכת דיבור בענייני סחורה ארצית לסחורת שמיים
פרק 226
6 דקות
כיצד לנהוג בעת הימצאות בסביבה שמדברים בה דברים בטלים
פרק 225
6 דקות
להימנע מהתחברות לאנשים ריקים
פרק 224
5 דקות
דברים בטלים - עדיף לשתוק ושיאמרו לך "דבר" מאשר שתדבר ויאמרו לך "שתוק"
פרק 223
7 דקות
ישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ מוציאה את האדם מן העולם
פרק 222
2 דקות
שיחה בטלה - אבי אבות הטומאה