He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר שבת הארץ -

בית המדרש
ערך השמיטה והיובל בחיי ישראל
ערך השמיטה והיובל בחיי ישראל
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
סגולת ישראל
סגולת ישראל
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
טבע הנשמה הכללית של ישראל הוא אלוהיותה
טבע הנשמה הכללית של ישראל הוא אלוהיותה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
פעולת השבת והשמיטה על היחיד והאומה
פעולת השבת והשמיטה על היחיד והאומה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
שנת שבתון מוכרחת היא לארץ ולאומה
שנת שבתון מוכרחת היא לארץ ולאומה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
סדר החיים של שנת השמיטה
סדר החיים של שנת השמיטה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
השמיטה מאפשרת להוציא לפועל את הגנוז בנשמת האומה
השמיטה מאפשרת להוציא לפועל את הגנוז בנשמת האומה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
קדושת היובל
קדושת היובל
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
סימני החיים העליונים המתגלים בשנת השמיטה
סימני החיים העליונים המתגלים בשנת השמיטה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
התורה היא התרבות של האומה הישראלית
התורה היא התרבות של האומה הישראלית
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
כדי להבין מה זו אמונה צריך להבין מה זה ישראל
כדי להבין מה זו אמונה צריך להבין מה זה ישראל
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הקלקולים שבשכחת הכרת העצמיות הישראלית
הקלקולים שבשכחת הכרת העצמיות הישראלית
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
העיסוק בעינייני הקודש והנצח של ישראל בזמן הגלות
העיסוק בעינייני הקודש והנצח של ישראל בזמן הגלות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
החיוב על אנשי לב לחזק ולהדריך את ישראל בזמן הגאולה
החיוב על אנשי לב לחזק ולהדריך את ישראל בזמן הגאולה
מספר פרק בסדרה : 14
play3