He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר המדע - התשסה

פרק 23
48 דקות
סוף הלכות דעות
פרק 22
54 דקות
מי שחטא עליו חבירו
פרק 21
56 דקות
באור מצוות התוכחה
פרק 20
51 דקות
אהבת הגר
פרק 19
52 דקות
ואהבת לרעך כמוך
פרק 18
59 דקות
כיצד להתנהג בממון - הלכות דעות פרק חמישי הלכה יב
פרק 17
55 דקות
הנהגות של תלמידי חכמים - הלכות דעות פרק חמישי הלכה ג
פרק 16
57 דקות
תזונה נכונה - פרק רביעי הלכה ט
פרק 15
59 דקות
צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף (חלק א )הלכות דעות פרק ד הלכה א
פרק 14
59 דקות
צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף - (חלק ב) הלכות דעות פרק רביעי הלכה א
פרק 13
60 דקות
"צריך האדם שיכוון לבו וכל מעשיו כלם לידע את השם " - הלכות דעות פרק ג הלכה ב
פרק 12
53 דקות
"לא יהא אדם בעל שחוק ומהתלות ולא עצב ואונן " - הלכות דעות פרק ב הלכה ז
פרק 11
53 דקות
לעולם ירבה אדם בשתיקה - הלכות דעות פרק ב הלכה ד
פרק 10
58 דקות
כיצד ירגיל האדם את עצמו בדעות הטובות - הלכות דעות פרק א הלכה ז
פרק 9
55 דקות
הלכות דעות פרק א הלכה ג
פרק 8
52 דקות
"דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם ..." - הלכות דעות פרק א
פרק 7
54 דקות
דברי הפורענות שהנביא אומר - הלכות יסודי התורה פרק י
פרק 6
48 דקות
"אם עקר הנביא דבר מדברי התורה ... " - הלכות יסודי התורה פרק ט הלכה ד
פרק 5
53 דקות
הלכות יסודי התורה פרק ח הלכה ב
פרק 4
55 דקות
הלכות יסודי התורה המשך פרק ח
פרק 3
53 דקות
הלכות יסודי התורה פרק ח
דילוג לתוכן