He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר המדע - התשסה

בית המדרש
הלכות יסודי התורה פרק חמישי הלכה ה
הלכות יסודי התורה פרק חמישי הלכה ה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הלכות יסודי התורה פרק ז
הלכות יסודי התורה פרק ז
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הלכות יסודי התורה פרק ח
הלכות יסודי התורה פרק ח
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הלכות יסודי התורה המשך פרק ח
הלכות יסודי התורה המשך פרק ח
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הלכות יסודי התורה פרק ח הלכה ב
הלכות יסודי התורה פרק ח הלכה ב
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"אם עקר הנביא דבר מדברי התורה … " – הלכות יסודי התורה פרק ט הלכה ד
"אם עקר הנביא דבר מדברי התורה ... " - הלכות יסודי התורה פרק ט הלכה ד
48 דקות
מילות מפתח:פרשת שופטים
נושא: ספר המדע
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
דברי הפורענות שהנביא אומר – הלכות יסודי התורה פרק י
דברי הפורענות שהנביא אומר - הלכות יסודי התורה פרק י
54 דקות
מילות מפתח:פרשת שופטים
נושא: ספר המדע
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם …" – הלכות דעות פרק א
"דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם ..." - הלכות דעות פרק א
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הלכות דעות פרק א הלכה ג
הלכות דעות פרק א הלכה ג
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
כיצד ירגיל האדם את עצמו בדעות הטובות – הלכות דעות פרק א הלכה ז
כיצד ירגיל האדם את עצמו בדעות הטובות - הלכות דעות פרק א הלכה ז
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
לעולם ירבה אדם בשתיקה – הלכות דעות פרק ב הלכה ד
לעולם ירבה אדם בשתיקה - הלכות דעות פרק ב הלכה ד
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"לא יהא אדם בעל שחוק ומהתלות ולא עצב ואונן " – הלכות דעות פרק ב הלכה ז
"לא יהא אדם בעל שחוק ומהתלות ולא עצב ואונן " - הלכות דעות פרק ב הלכה ז
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"צריך האדם שיכוון לבו וכל מעשיו כלם לידע את השם " – הלכות דעות פרק ג הלכה ב
"צריך האדם שיכוון לבו וכל מעשיו כלם לידע את השם " - הלכות דעות פרק ג הלכה ב
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף – (חלק ב) הלכות דעות פרק רביעי הלכה א
צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף - (חלק ב) הלכות דעות פרק רביעי הלכה א
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף (חלק א )הלכות דעות פרק ד הלכה א
צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף (חלק א )הלכות דעות פרק ד הלכה א
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
תזונה נכונה – פרק רביעי הלכה ט
תזונה נכונה - פרק רביעי הלכה ט
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
הנהגות של תלמידי חכמים – הלכות דעות פרק חמישי הלכה ג
הנהגות של תלמידי חכמים - הלכות דעות פרק חמישי הלכה ג
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
כיצד להתנהג בממון – הלכות דעות פרק חמישי הלכה יב
כיצד להתנהג בממון - הלכות דעות פרק חמישי הלכה יב
מספר פרק בסדרה : 18
play3