He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר בראשית - התשסה

פרק 61
50 דקות
וישב יוסף מצריימה
פרק 60
52 דקות
ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה
פרק 59
60 דקות
האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים
פרק 58
61 דקות
ויאמר ליוסף הנה אביך חולה - פרק מח פסוק א
פרק 57
64 דקות
ויחי יעקב
פרק 56
57 דקות
ויאסור יוסף מרכבתו
פרק 55
56 דקות
צרוף הערב רב לעם ישראל
פרק 54
53 דקות
"והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים " - פרק מה פסוק יג
פרק 53
57 דקות
ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו - פרק מב
פרק 52
54 דקות
ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה - פרק מא
פרק 51
58 דקות
ויוסף הורד מצרימה
פרק 50
59 דקות
ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה'
פרק 49
56 דקות
ויקרע יעקב שמלותיו
פרק 48
60 דקות
"ויעברו אנשים מדינים סוחרים ... "
פרק 47
60 דקות
לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תהי בו
פרק 46
56 דקות
וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם - פרק לז פסוק יב
פרק 45
50 דקות
ועתה לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד הבורות - פרק לז פסוק כ
פרק 44
49 דקות
פרק לז - וישב יעקב בארץ מגורי אביו
פרק 43
54 דקות
ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל - פרק לה פסוק א
פרק 42
58 דקות
ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה ויאמרו
פרק 41
53 דקות
ויקן את חלקת השדה - פרק לג פסוק יט
דילוג לתוכן