He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר במדבר - התשסח

פרק 76
62 דקות
דיני רוצח בשגגה וסיום ספר במדבר
פרק 75
61 דקות
נשיאי החלוקה ערי המקלט ודיני רוצח בשגגה
פרק 74
57 דקות
גבולות ארץ כנען וארץ ישראל וכיבוש הארץ
פרק 73
60 דקות
מסעות בני ישראל והתאמתם להיסטוריה
פרק 72
60 דקות
בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה
פרק 71
63 דקות
טהרת כלי מדין וחלוקת השלל מהמלחמה
פרק 70
53 דקות
מלחמת מדין
פרק 69
58 דקות
נדרים ומלחמת מדין
פרק 68
55 דקות
נדרים שבועות ושמירת הלשון
פרק 67
58 דקות
יום תרועה יהיה לכם - ראש השנה
פרק 66
50 דקות
מוספי ראש חודש פסח ושבועות
פרק 65
58 דקות
קרבנות המוספים
פרק 64
57 דקות
האדם והזמן
פרק 63
58 דקות
מינוי יהושוע וקרבנות המועדים
פרק 62
57 דקות
דיני ירושת נחלות
פרק 61
55 דקות
ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה
פרק 60
50 דקות
שמות משפחות השבטים ורמזיהם
פרק 59
54 דקות
ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדינית זמרי בן סלוא
פרק 58
58 דקות
היחס לנטילת החוק לידיים לאור מעשה פנחס
פרק 57
45 דקות
מעשה פנחס ומנהגי ישראל
פרק 56
53 דקות
וישב ישראל בשיטים - אין וישב אלא לשון פורענות - מדוע
דילוג לתוכן