He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נצח ישראל - אלול התשסז

בית המדרש
לכל זמן יש סגולה לפעול עיניינים מסויימים שמיוחדים לו
לכל זמן יש סגולה לפעול עיניינים מסויימים שמיוחדים לו
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הבנת עינייני הגאולה תלויה בהבנת עינייני הזמן
הבנת עינייני הגאולה תלויה בהבנת עינייני הזמן
30 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"שית אלפי שנה הוי עלמא" – מבנה הזמן הכולל של ההיסטוריה
"שית אלפי שנה הוי עלמא" - מבנה הזמן הכולל של ההיסטוריה
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הנהגת ה' את העולם באלף השביעי – פרק כז
הנהגת ה' את העולם באלף השביעי - פרק כז
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
תחילת ההיסטוריה – אלפיים שנות תוהו – פרק כז
תחילת ההיסטוריה - אלפיים שנות תוהו - פרק כז
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
תפקידו של המשיח יצא לפועל רק בסוף ההיסטוריה – פרק כז
תפקידו של המשיח יצא לפועל רק בסוף ההיסטוריה - פרק כז
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
האם מלכותו של המשיח תמשך זמן רב ? – תחילת פרק כח
האם מלכותו של המשיח תמשך זמן רב ? - תחילת פרק כח
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
אגדות חז"ל שאינן עולות בקנה אחד עם ההגיון – המסר שבהן הוא לא לפי הפשט
אגדות חז"ל שאינן עולות בקנה אחד עם ההגיון - המסר שבהן הוא לא לפי הפשט
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"אימת אתי מר ? אמר ליה היום " – מתי יבוא המשיח ?
"אימת אתי מר ? אמר ליה היום " - מתי יבוא המשיח ?
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
תחילת מלכות ישראל צומחת מתוך מלכות הגויים כדמיון הפרי הצומח מתוך הקליפה
תחילת מלכות ישראל צומחת מתוך מלכות הגויים כדמיון הפרי הצומח מתוך הקליפה
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מעלת המשיח נבדל מן העולם הזה הטבעי הגשמי – פרק כח
מעלת המשיח נבדל מן העולם הזה הטבעי הגשמי - פרק כח
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
לימוד תהליך הגאולה ע"י אליהו הנביא – פרק כח
לימוד תהליך הגאולה ע"י אליהו הנביא - פרק כח
40 דקות
מילות מפתח:אליהו הנביא
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הנכונות של עם ישראל לסבול את עול הגלות מורה על אמונתם בקב"ה
הנכונות של עם ישראל לסבול את עול הגלות מורה על אמונתם בקב"ה
33 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
הגאולה תלויה באמונה
הגאולה תלויה באמונה
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
השאלות ששואלים את האדם ביום הדין
השאלות ששואלים את האדם ביום הדין
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
הגלות היא סיבה אל הטוב העתיד לבוא לישראל – פרק ל
הגלות היא סיבה אל הטוב העתיד לבוא לישראל - פרק ל
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מטרת הגאולה היא להעלות את ישראל למדרגה אלוהית
מטרת הגאולה היא להעלות את ישראל למדרגה אלוהית
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
עניין הזכויות שהזכיר חזקיה מלך יהודה בתפילתו
עניין הזכויות שהזכיר חזקיה מלך יהודה בתפילתו
31 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3