He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נצח ישראל - התשסה

פרק 135
29 דקות
סיום הספר נצח ישראל
פרק 134
49 דקות
"ולקחתם לכם ביום הראשון , נגלה לכם ראשון , ופורע לכם מן הראשון"
פרק 133
48 דקות
ההצלחה של ישראל בעולם היא הצלחת שמו יתברך
פרק 132
54 דקות
הגאולה האחרונה - נצחית
פרק 131
56 דקות
אחדות ההפכים - כיצד הרע הוא חלק מהטוב ומעצים אותו
פרק 130
55 דקות
ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אובד
פרק 129
56 דקות
דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל
פרק 128
52 דקות
אורריך ארור ומברכיך ברוך
פרק 127
15 דקות
מה טובו אהליך יעקב
פרק 126
53 דקות
מברכותיו של בלעם למדים אנו מה היה בלבו על ישראל
פרק 125
49 דקות
כי לא נחש ביעקב - מעלת ישראל שמקבלים נבואה מה' בעצמו - פרק נח
פרק 124
53 דקות
ה' אלהיו עמו ותרועת מלך בו - פרק נח
פרק 123
54 דקות
מי מנה עפר יעקב - מדוע נמשלו ישראל לעפר - פרק נז
פרק 122
55 דקות
כי מראש צורים אראנו - הנסיון של בלעם לקלל את ישראל מצד התחלתן
פרק 121
39 דקות
עדותו של בלעם הרשע על ישראל
פרק 120
42 דקות
מדוע בלעם התקשר דווקא עם מואב לקלל את ישראל
פרק 119
58 דקות
מדוע התורה מזכירה את ברכותיו של בלעם הרשע
פרק 118
53 דקות
הנחמה הכפולה שבגאולתם של ישראל - פרק נו'
פרק 117
50 דקות
פרק נו - הצד החיובי בפיזורם של ישראל בין האומות
פרק 116
56 דקות
פרק נה - זמנים המתנגדים לישראל - זמני התעניות - חלק ב
פרק 115
53 דקות
פרק נה - זמנים המתנגדים לישראל - זמני התעניות -חלק א
דילוג לתוכן