He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין זצ"ל - התשעא

בית המדרש
יום השנה לפטירת רבי חיים מוולוז'ין: גדול הדור שהקים את ישיבה מיוחדת במינה
יום השנה לפטירת רבי חיים מוולוז'ין: גדול הדור שהקים את ישיבה מיוחדת במינה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"בצלם אלהים עשה את האדם" – הבנת העניין
"בצלם אלהים עשה את האדם" - הבנת העניין
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
האם הבורא צריך את האדם ?
האם הבורא צריך את האדם ?
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
קלקול המתרחש בנפש האדם הוא קלקול קוסמי
קלקול המתרחש בנפש האדם הוא קלקול קוסמי
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"עיקר ענין הקודש והמקדש ושרית שכינתו יתברך הוא האדם"
"עיקר ענין הקודש והמקדש ושרית שכינתו יתברך הוא האדם"
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
לאדם השפעה על עולמו וגם על העולמות העליונים
לאדם השפעה על עולמו וגם על העולמות העליונים
52 דקות
מילות מפתח:האדם, צלם אלהים
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
האדם הוא הנפש הפנימית ביותר של כל העולמות – ביאור
האדם הוא הנפש הפנימית ביותר של כל העולמות - ביאור
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
ציורי האדם והעולם ומשמעותם
ציורי האדם והעולם ומשמעותם
53 דקות
מילות מפתח:מעלת האדם
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
חטא אדם הראשון ומשמעותו
חטא אדם הראשון ומשמעותו
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
האדם על ידי קיום המצוה כראוי במחשבה ובמעשה מתקן את העולם כולו
האדם על ידי קיום המצוה כראוי במחשבה ובמעשה מתקן את העולם כולו
52 דקות
מילות מפתח:המרכבה, מעלת האדם
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
המחלוקת בעניין העיסוק בפרנסה לעומת לימוד תורה
המחלוקת בעניין העיסוק בפרנסה לעומת לימוד תורה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
בחוץ לארץ – שב תלמד תורה  . בארץ ישראל – צא לעבוד
בחוץ לארץ - שב תלמד תורה . בארץ ישראל - צא לעבוד
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מרכזיות האדם
מרכזיות האדם
54 דקות
מילות מפתח:מרכזיות האדם
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
התיקון של נפש רוח והנשמה בעולם העשיה חייב  להעשות בהתלבשות בגוף
התיקון של נפש רוח והנשמה בעולם העשיה חייב להעשות בהתלבשות בגוף
49 דקות
מילות מפתח:עולם העשיה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
ההשפעה של מחשבתו ודיבורו של האדם על המציאות
ההשפעה של מחשבתו ודיבורו של האדם על המציאות
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
כח הדיבור של האדם
כח הדיבור של האדם
52 דקות
מילות מפתח:כח הדיבור
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
נפש רוח ונשמה באדם והופעתם
נפש רוח ונשמה באדם והופעתם
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
ההקבלה בין נפש רוח נשמה לאיברים כבד לב ומח
ההקבלה בין נפש רוח נשמה לאיברים כבד לב ומח
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3