Jerusalem

18°C
Clear sky

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין זצ"ל - התשעא

בית המדרש
פתיחה  וביאור עניינו של הספר 'נפש החיים' ,סקירה הרקע ההיסטורי לכתיבתו וישיבת וולוז'ין
פתיחה וביאור עניינו של הספר 'נפש החיים' ,סקירה הרקע ההיסטורי לכתיבתו וישיבת וולוז'ין
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"בצלם אלהים עשה את האדם" – הבנת העניין
"בצלם אלהים עשה את האדם" - הבנת העניין
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
האם הבורא צריך את האדם ?
האם הבורא צריך את האדם ?
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
קלקול המתרחש בנפש האדם הוא קלקול קוסמי
קלקול המתרחש בנפש האדם הוא קלקול קוסמי
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"עיקר ענין הקודש והמקדש ושרית שכינתו יתברך הוא האדם"
"עיקר ענין הקודש והמקדש ושרית שכינתו יתברך הוא האדם"
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
לאדם השפעה על עולמו וגם על העולמות העליונים
לאדם השפעה על עולמו וגם על העולמות העליונים
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
האדם הוא הנפש הפנימית ביותר של כל העולמות – ביאור
האדם הוא הנפש הפנימית ביותר של כל העולמות - ביאור
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
ציורי האדם והעולם ומשמעותם
ציורי האדם והעולם ומשמעותם
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
חטא אדם הראשון ומשמעותו
חטא אדם הראשון ומשמעותו
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
האדם על ידי קיום המצוה כראוי במחשבה ובמעשה מתקן את העולם כולו
האדם על ידי קיום המצוה כראוי במחשבה ובמעשה מתקן את העולם כולו
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
המחלוקת בעניין העיסוק בפרנסה לעומת לימוד תורה
המחלוקת בעניין העיסוק בפרנסה לעומת לימוד תורה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
בחוץ לארץ – שב תלמד תורה  . בארץ ישראל – צא לעבוד
בחוץ לארץ - שב תלמד תורה . בארץ ישראל - צא לעבוד
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מרכזיות האדם
מרכזיות האדם
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
התיקון של נפש רוח והנשמה בעולם העשיה חייב  להעשות בהתלבשות בגוף
התיקון של נפש רוח והנשמה בעולם העשיה חייב להעשות בהתלבשות בגוף
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
ההשפעה של מחשבתו ודיבורו של האדם על המציאות
ההשפעה של מחשבתו ודיבורו של האדם על המציאות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
כח הדיבור של האדם
כח הדיבור של האדם
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
נפש רוח ונשמה באדם והופעתם
נפש רוח ונשמה באדם והופעתם
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
ההקבלה בין נפש רוח נשמה לאיברים כבד לב ומח
ההקבלה בין נפש רוח נשמה לאיברים כבד לב ומח
מספר פרק בסדרה : 18
play3