He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין זצ''ל - התשעא

פרק 74
51 דקות
סיום לימוד הספר 'נפש החיים'
פרק 73
55 דקות
עסק התורה מכפר על כל העוונות
פרק 72
55 דקות
עוצם קדושת אור התורה אשר מופיע נהרה על האדם העוסק בה כראוי
פרק 71
53 דקות
היחס בין התורה ובין המצוות
פרק 70
50 דקות
התורה עומדת בקדושתה הראשונה למרות השתלשלותה מעולמות העליונים
פרק 69
46 דקות
אם יהיה העולם בטל אפילו רגע אחד מן התורה - יחרב
פרק 68
49 דקות
עונשו של הלומד תורה ברפיון אחרי פטירתו
פרק 67
54 דקות
אם עוסקים בתורה ברפיון מתמעט שפע האור העליון בכל העולמות
פרק 66
44 דקות
מעלות הלומד תורה לשמה
פרק 65
46 דקות
לא הגרלה - השגחה ! - האדם המקבל על עצמו עול תורה מושגח בהשגחה פרטית
פרק 64
49 דקות
התורה 'רזא דמהימנותא'
פרק 63
49 דקות
התורה מצלת עוסקיה מדינה של גהינם
פרק 62
51 דקות
ומברכתם של העולמות יבורך גם האדם העוסק בתורה כראוי לאמיתה
פרק 61
52 דקות
מעלתו של לימוד תורה
פרק 60
56 דקות
כל מי שמשתדל בתורה בכל יום יזכה לחלק לעולם הבא
פרק 59
52 דקות
כאשר היראה תופסת יותר ממידתה על חשבון לימוד התורה - זה בבחינת גזל
פרק 58
51 דקות
האוצר - בו משתמרת התבואה אך התבואה היא העיקר
פרק 57
52 דקות
כיצד אפשר לשלב חוויה רגשית עם שכל צלול
פרק 56
51 דקות
עניין עסק התורה לשמה
פרק 55
50 דקות
יצר הרע מתוחכם ומשתמש בטענות תורניות נגד התורה
פרק 54
54 דקות
המחשבה מצטרפת אל מעשה המצוה אך היא לא העיקר
דילוג לתוכן