He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכה ברורה -

בית המדרש
טלטול תפילין בשבת ויום טוב
טלטול תפילין בשבת ויום טוב
14 דקות
מילות מפתח:טלטול בשבת, תפילין
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"הלכה ברורה" – בניין וסתירה בכלים – מסכת ביצה דף כ"ב
"הלכה ברורה" - בניין וסתירה בכלים - מסכת ביצה דף כ"ב
20 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"הלכה ברורה" – גדר מצוות הוכח תוכיח – מסכת ביצה דף ל' ע"א
"הלכה ברורה" - גדר מצוות הוכח תוכיח - מסכת ביצה דף ל' ע"א
14 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
ברירה מדאורייתא ומדרבנן – מסכת ביצה דף ל"ז ע"א
ברירה מדאורייתא ומדרבנן - מסכת ביצה דף ל"ז ע"א
12 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
סוגיית מוקצה – מסכת ביצה דף מ'
סוגיית מוקצה - מסכת ביצה דף מ'
14 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
הוספה מן החול על הקודש – מסכת ראש השנה דף ח ע"ב – דף ט ע"ב
הוספה מן החול על הקודש - מסכת ראש השנה דף ח ע"ב - דף ט ע"ב
13 דקות
מילות מפתח:ראש השנה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
החיוב להתענות בצומות של טבת תמוז ותשרי וביטולה של מגילת תענית והשלכותיו – מסכת ראש השנה דף יח,יט
החיוב להתענות בצומות של טבת תמוז ותשרי וביטולה של מגילת תענית והשלכותיו - מסכת ראש השנה דף יח,יט
16 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
קידוש החודש וקביעת המועדים
קידוש החודש וקביעת המועדים
16 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מידת השייכות למצווה למי שאינו מצווה ועושה – מסכת ראש השנה דף לג
מידת השייכות למצווה למי שאינו מצווה ועושה - מסכת ראש השנה דף לג
15 דקות
מילות מפתח:ראש השנה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
טעות בהזכרת טל וגשם בתפילה
טעות בהזכרת טל וגשם בתפילה
16 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מה בין בני ארץ ישראל לבבל בעניין שאילת גשמים? הרב אריה שטרן, רבה של ירושלים
מה בין בני ארץ ישראל לבבל בעניין שאילת גשמים? הרב אריה שטרן, רבה של ירושלים
18 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
איסור תענית בראש חודש – מסכת תענית דף י' עמוד א
איסור תענית בראש חודש - מסכת תענית דף י' עמוד א
19 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מצוות אמירת הלל – מסכת תענית דף כח עמוד ב
מצוות אמירת הלל - מסכת תענית דף כח עמוד ב
20 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מצוות הנידחות מפני מקרא מגילה – מסכת מגילה דף ג'
מצוות הנידחות מפני מקרא מגילה - מסכת מגילה דף ג'
16 דקות
מילות מפתח:מקרא מגילה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
קדושת המקדש בזמן הזה – מסכת מגילה דף יא
קדושת המקדש בזמן הזה - מסכת מגילה דף יא
17 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
קריאת ההלל בפורים – מסכת מגילה דף יד ע"א
קריאת ההלל בפורים - מסכת מגילה דף יד ע"א
15 דקות
מילות מפתח:פורים, קריאת הלל
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
תשמישי מצווה נזרקים והשימוש בהם – מסכת מגילה דף כו עמודב
תשמישי מצווה נזרקים והשימוש בהם - מסכת מגילה דף כו עמודב
17 דקות
מילות מפתח:תשמישי מצווה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
בעניין חול של המועד – מסכת מועד קטן דף ב'
בעניין חול של המועד - מסכת מועד קטן דף ב'
20 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3