He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכה ברורה -

בית המדרש
טלטול תפילין בשבת ויום טוב
טלטול תפילין בשבת ויום טוב
14 דקות
מילות מפתח:טלטול בשבת, תפילין
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"הלכה ברורה" – בניין וסתירה בכלים – מסכת ביצה דף כ"ב
"הלכה ברורה" - בניין וסתירה בכלים - מסכת ביצה דף כ"ב
20 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"הלכה ברורה" – גדר מצוות הוכח תוכיח – מסכת ביצה דף ל' ע"א
"הלכה ברורה" - גדר מצוות הוכח תוכיח - מסכת ביצה דף ל' ע"א
14 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
ברירה מדאורייתא ומדרבנן – מסכת ביצה דף ל"ז ע"א
ברירה מדאורייתא ומדרבנן - מסכת ביצה דף ל"ז ע"א
12 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
סוגיית מוקצה – מסכת ביצה דף מ'
סוגיית מוקצה - מסכת ביצה דף מ'
14 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
הוספה מן החול על הקודש – מסכת ראש השנה דף ח ע"ב – דף ט ע"ב
הוספה מן החול על הקודש - מסכת ראש השנה דף ח ע"ב - דף ט ע"ב
13 דקות
מילות מפתח:ראש השנה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
החיוב להתענות בצומות של טבת תמוז ותשרי וביטולה של מגילת תענית והשלכותיו – מסכת ראש השנה דף יח,יט
החיוב להתענות בצומות של טבת תמוז ותשרי וביטולה של מגילת תענית והשלכותיו - מסכת ראש השנה דף יח,יט
16 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
קידוש החודש וקביעת המועדים
קידוש החודש וקביעת המועדים
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מידת השייכות למצווה למי שאינו מצווה ועושה – מסכת ראש השנה דף לג
מידת השייכות למצווה למי שאינו מצווה ועושה - מסכת ראש השנה דף לג
15 דקות
מילות מפתח:ראש השנה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
טעות בהזכרת טל וגשם בתפילה
טעות בהזכרת טל וגשם בתפילה
16 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מה בין ארץ ישראל לבבל בעניין שאילת גשמים ותענית עליהם
מה בין ארץ ישראל לבבל בעניין שאילת גשמים ותענית עליהם
18 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
איסור תענית בראש חודש – מסכת תענית דף י' עמוד א
איסור תענית בראש חודש - מסכת תענית דף י' עמוד א
19 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מצוות אמירת הלל – מסכת תענית דף כח עמוד ב
מצוות אמירת הלל - מסכת תענית דף כח עמוד ב
20 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מצוות הנידחות מפני מקרא מגילה – מסכת מגילה דף ג'
מצוות הנידחות מפני מקרא מגילה - מסכת מגילה דף ג'
16 דקות
מילות מפתח:מקרא מגילה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
קדושת המקדש בזמן הזה – מסכת מגילה דף יא
קדושת המקדש בזמן הזה - מסכת מגילה דף יא
17 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
קריאת ההלל בפורים – מסכת מגילה דף יד ע"א
קריאת ההלל בפורים - מסכת מגילה דף יד ע"א
15 דקות
מילות מפתח:פורים, קריאת הלל
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
תשמישי מצווה נזרקים והשימוש בהם – מסכת מגילה דף כו עמודב
תשמישי מצווה נזרקים והשימוש בהם - מסכת מגילה דף כו עמודב
17 דקות
מילות מפתח:תשמישי מצווה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
בעניין חול של המועד – מסכת מועד קטן דף ב'
בעניין חול של המועד - מסכת מועד קטן דף ב'
20 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3