He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד מסכת מכות בעיון - התשסז

בית המדרש
המחלוקת בעניין הבאת ביכורים – חלק א מסכת מכות דף יח
המחלוקת בעניין הבאת ביכורים - חלק א מסכת מכות דף יח
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מצוות ביכורים – חלק ב – מסכת מכות דף יח ע"ב
מצוות ביכורים - חלק ב - מסכת מכות דף יח ע"ב
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מצוות ביכורים – חלק ג – מסכת מכות דף י"ט ע"א
מצוות ביכורים - חלק ג - מסכת מכות דף י"ט ע"א
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מעשר שני וביכורים – חלק ד' – מסכת מכות דף יט ע"א
מעשר שני וביכורים - חלק ד' - מסכת מכות דף יט ע"א
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
העלאת מעשר שני לירושלים בזמן הזה – חלק ה בסוגיית הביכורים – מסכת מכות דף יט ע"א
העלאת מעשר שני לירושלים בזמן הזה - חלק ה בסוגיית הביכורים - מסכת מכות דף יט ע"א
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
האם מותר להעלות ולאכול מעשר שני בירושלים בזמן הזה
האם מותר להעלות ולאכול מעשר שני בירושלים בזמן הזה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
איסור אכילת קודשי קדשים מחוץ לקלעים
איסור אכילת קודשי קדשים מחוץ לקלעים
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
אכילת מעשר שני חוץ לחומת ירושלים – מסכת מכות דף יט ע"ב
אכילת מעשר שני חוץ לחומת ירושלים - מסכת מכות דף יט ע"ב
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הוא בחוץ ומשאו בפנים – מסכת מכות דף יט ע"ב
הוא בחוץ ומשאו בפנים - מסכת מכות דף יט ע"ב
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
אכילת קדשים שיצאו ממחיצתם וחזרו
אכילת קדשים שיצאו ממחיצתם וחזרו
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
אכילת מעשר שני מחוץ לירושלים
אכילת מעשר שני מחוץ לירושלים
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הקורח קרחה בראשו – מסכת מכות דף כ ע"א
הקורח קרחה בראשו - מסכת מכות דף כ ע"א
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מי ששנה בעבירה האם לוקה פעם אחת או יותר ? – מסכת מכות דף כ' ע"א
מי ששנה בעבירה האם לוקה פעם אחת או יותר ? - מסכת מכות דף כ' ע"א
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
חיוב מלקות בתנאי שקדמה התראה – מסכת מכות דף כ'
חיוב מלקות בתנאי שקדמה התראה - מסכת מכות דף כ'
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מספר עבירות שהיתה עליהן התראה אחת – כמה לוקה ? – מסכת מכות דף כ' ע"ב
מספר עבירות שהיתה עליהן התראה אחת - כמה לוקה ? - מסכת מכות דף כ' ע"ב
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
האם בהתראה אחת ניתן לחייב מלקות הרבה – מסכת מכות דף כ' ע"ב
האם בהתראה אחת ניתן לחייב מלקות הרבה - מסכת מכות דף כ' ע"ב
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
הקרח קרחה בראשו – מסכת מכות דף כ' ע"ב
הקרח קרחה בראשו - מסכת מכות דף כ' ע"ב
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
הלימוד שבחילוק בין 'לא תקיפו' לשון רבים ו'לא תשחית' בלשון יחיד – מסכת מכות דף כ' ע"ב
הלימוד שבחילוק בין 'לא תקיפו' לשון רבים ו'לא תשחית' בלשון יחיד - מסכת מכות דף כ' ע"ב
מספר פרק בסדרה : 18
play3