He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: --חפץ חיים--## -

בית המדרש
אסור לספר בגנות חבירו אפילו על אמת גמור
אסור לספר בגנות חבירו אפילו על אמת גמור
8 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
המורגלים לדבר רע – בעלי לשון הרע
המורגלים לדבר רע - בעלי לשון הרע
5 דקות
מילות מפתח:לשון הרע
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
סיפור לשון הרע יזום או לא יזום
סיפור לשון הרע יזום או לא יזום
12 דקות
מילות מפתח:לשון הרע
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
החיוב לשמירת הלשון גם כשהדבר כרוך בפגיעה בפרנסה
החיוב לשמירת הלשון גם כשהדבר כרוך בפגיעה בפרנסה
5 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הקרבה אישית למען עמידה בשמירת הלשון
הקרבה אישית למען עמידה בשמירת הלשון
9 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
איסור לשון הרע הוא בכל אופני ההבעה
איסור לשון הרע הוא בכל אופני ההבעה
10 דקות
מילות מפתח:לשון הרע
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
אם כלל את עצמו בדברי הגנות גם כן אסור
אם כלל את עצמו בדברי הגנות גם כן אסור
4 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
חומרת האיסור לפי מספר השומעים
חומרת האיסור לפי מספר השומעים
6 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
אמירת לשון הרע בפני שלושה
אמירת לשון הרע בפני שלושה
4 דקות
מילות מפתח:לשון הרע
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
לשון הרע אסור גם כשאינו מתבייש לומר בפניו
לשון הרע אסור גם כשאינו מתבייש לומר בפניו
3 דקות
מילות מפתח:לשון הרע
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
איסור דיבור לשון הרע גם שכאינו חושף את זהות המדובר
איסור דיבור לשון הרע גם שכאינו חושף את זהות המדובר
4 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הכללים ללימוד זכות
הכללים ללימוד זכות
8 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
לימוד זכות על אדם בינוני
לימוד זכות על אדם בינוני
8 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
כיצד לנהוג כאשר מתבקשים לספק מידע על הזולת
כיצד לנהוג כאשר מתבקשים לספק מידע על הזולת
4 דקות
מילות מפתח:סיפור לשון הרע
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
התיקון על סיפור לשון הרע
התיקון על סיפור לשון הרע
7 דקות
מילות מפתח:לשון הרע
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
אסור לבזות את חבירו
אסור לבזות את חבירו
2 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
המדבר בגנות חבירו
המדבר בגנות חבירו
9 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
פרסום דברים מזיקים לזולת
פרסום דברים מזיקים לזולת
5 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 18
play3