Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכות תשובה לרמב''ם - התשעא

פרק 12
51 דקות
המתחרט על מצוותיו .. הרי זה מאבד אותן
פרק 11
49 דקות
חשבון הזכויות והעוונות
פרק 10
56 דקות
אין התשובה ולא יום הכיפורים מכפרין אלא על עברות שבין אדם למקום"
פרק 9
51 דקות
תשובה מעשית - הרב אורי שרקי
פרק 8
59 דקות
איזוהיא תשובה גמורה ?
פרק 7
51 דקות
ארבעה חילוקי כפרה
פרק 6
54 דקות
האם אפשרית כפרה על עוונות ללא תשובה עליהן ?
פרק 5
57 דקות
שעיר המשתלח
פרק 4
54 דקות
הוידוי
פרק 3
53 דקות
האם תשובה קשורה בחטאים דווקא? הרב אורי שרקי
פרק 2
46 דקות
"מצות עשה שישוב החוטא מחטאו"
פרק 1
59 דקות
רק קלקול חמור וגדול עלול לאבד לגמרי את החלק לעולם הבא
דילוג לתוכן