He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכות תלמוד תורה -

בית המדרש
ללמוד תורה ולכבד מלמדיה ולומדיה
ללמוד תורה ולכבד מלמדיה ולומדיה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
החיוב לשלש את זמן הלימוד במקרא משנה וחידושי בינה
החיוב לשלש את זמן הלימוד במקרא משנה וחידושי בינה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חשיבות החינוך התורני בעם ישראל – מושיבים מלמדי תינוקות .. בכל עיר ועיר בישראל
חשיבות החינוך התורני בעם ישראל - מושיבים מלמדי תינוקות .. בכל עיר ועיר בישראל
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
כתר תורה – הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל
כתר תורה - הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מי שנשאו לבו … להיות מוכתר בכתר תורה
מי שנשאו לבו ... להיות מוכתר בכתר תורה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
איך מלמדים תורה
איך מלמדים תורה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
היחס לרבו של האדם
היחס לרבו של האדם
מספר פרק בסדרה : 7
play3