Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: בין הזמנים ישל"צ - התשסו

מדוע יש 39 מלאכות אסורות בשבת
50 דקות
רבי עקיבא - מנהיגות בדור של חורבן
61 דקות
קלקול ותיקון במלאכת שבת
62 דקות
בניין מלחמה
56 דקות
סוגיה במסכת שבת - מלאכת זורע ומבשל בשבת
46 דקות
הפרשת חלה בחוץ לארץ - שיעור בעיון
61 דקות
מצוות תלמוד תורה לשמה והשפעתה על המציאות
61 דקות
מילות מפתח:לימוד תורה
מזמור לדוד יענך ה ביום צרה - יסורי הגאולה
62 דקות
חשבון נפש אחרי ההתנתקות
57 דקות