Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: בין הזמנים ישל''צ - התשסז

דרכי התמודדות עם משבר הערכים וההנהגה
59 דקות
זריעה בחממות ומצע מנותק בשנת השמיטה
46 דקות
נחמה בכפליים
60 דקות
קמצא ובר קמצא - צו השעה
62 דקות
אהבת חינם
71 דקות
האם שמיטה בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן?
64 דקות
מצוות השמיטה כמצווה ציבורית
46 דקות
על מה אבדה הארץ ?
36 דקות
הודאת בעל דין בקנס ובמיתה
43 דקות
סוגיות ברפואה בהלכה
68 דקות
האותיות והכוחות הטמונים בשורשם
60 דקות