He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: בין הזמנים ישל"צ - התשסז

בית המדרש
האותיות והכוחות הטמונים בשורשם
האותיות והכוחות הטמונים בשורשם
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
סוגיות ברפואה בהלכה
סוגיות ברפואה בהלכה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הודאת בעל דין בקנס ובמיתה
הודאת בעל דין בקנס ובמיתה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
על מה אבדה הארץ ?
על מה אבדה הארץ ?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
האם שמיטה בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן?
האם שמיטה בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן?
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
אהבת חינם
אהבת חינם
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מצוות השמיטה כמצווה ציבורית
מצוות השמיטה כמצווה ציבורית
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
נחמה בכפליים
נחמה בכפליים
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
קמצא ובר קמצא – צו השעה
קמצא ובר קמצא - צו השעה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
זריעה בחממות ומצע מנותק בשנת השמיטה
זריעה בחממות ומצע מנותק בשנת השמיטה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
דרכי התמודדות עם משבר הערכים וההנהגה
דרכי התמודדות עם משבר הערכים וההנהגה
מספר פרק בסדרה : 12
play3