He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: בין הזמנים ישל''צ - התשסז

פרק 12
59 דקות
דרכי התמודדות עם משבר הערכים וההנהגה
פרק 11
46 דקות
זריעה בחממות ומצע מנותק בשנת השמיטה
פרק 10
85 דקות
גיבורי כח עושי דברו
פרק 8
60 דקות
נחמה בכפליים
פרק 9
62 דקות
קמצא ובר קמצא - צו השעה
פרק 6
71 דקות
אהבת חינם
פרק 5
64 דקות
האם שמיטה בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן?
פרק 7
46 דקות
מצוות השמיטה כמצווה ציבורית
פרק 4
36 דקות
על מה אבדה הארץ ?
פרק 3
43 דקות
הודאת בעל דין בקנס ובמיתה
פרק 2
68 דקות
סוגיות ברפואה בהלכה
פרק 1
60 דקות
האותיות והכוחות הטמונים בשורשם
דילוג לתוכן