He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ארץ חמדה -

פרק 128
11 דקות
המשבר הרוחני בשעת חורבן הבית
פרק 127
20 דקות
ארץ ישראל בתקופה הביזנטית
פרק 126
12 דקות
המצב הרוחני בתקופת הורדוס והנציבים הראשונים
פרק 125
21 דקות
נציבים אחרונים בארץ ישראל
פרק 124
23 דקות
בית המקדש השני
פרק 123
14 דקות
חלוקת המלכות
פרק 122
18 דקות
ישראל ויהודה
פרק 121
14 דקות
בניית הבית וצורתו
פרק 120
9 דקות
הניסים שבמקדש
פרק 118
17 דקות
מקום המקדש
פרק 119
12 דקות
בניית המקדש
פרק 117
17 דקות
מלכות השלמה בימי שלמה
פרק 116
12 דקות
סדקים בבניין המלכות
פרק 115
7 דקות
מצב הארץ ערב המלחמה
פרק 114
18 דקות
מלחמת הקוממיות - פינה אחרונה של סדרת ארץ חמדה
פרק 113
13 דקות
העיר העתיקה וגוש עציון
פרק 112
10 דקות
המערכה על ירושלים בדרכים
פרק 111
16 דקות
הארץ בתקופת מלחמת העולם השניה
פרק 110
16 דקות
עלה השחר
פרק 109
17 דקות
תוצאות השואה באירופה
פרק 108
12 דקות
אור הנוגה מסביב
דילוג לתוכן