Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ארץ חמדה -

המשבר הרוחני בשעת חורבן הבית
11 דקות
פרק : 128
ארץ ישראל בתקופה הביזנטית
20 דקות
פרק : 127
מילות מפתח:היסטוריה
המצב הרוחני בתקופת הורדוס והנציבים הראשונים
12 דקות
פרק : 126
מילות מפתח:היסטוריה
נציבים אחרונים בארץ ישראל
21 דקות
פרק : 125
מילות מפתח:היסטוריה
בית המקדש השני
23 דקות
פרק : 124
מילות מפתח:היסטוריה
חלוקת המלכות
14 דקות
פרק : 123
מילות מפתח:היסטוריה
ישראל ויהודה
18 דקות
פרק : 122
מילות מפתח:היסטוריה
בניית הבית וצורתו
14 דקות
פרק : 121
מילות מפתח:היסטוריה
הניסים שבמקדש
9 דקות
פרק : 120
בניית המקדש
12 דקות
פרק : 119
מילות מפתח:היסטוריה
מקום המקדש
17 דקות
פרק : 118
מילות מפתח:היסטוריה
מלכות השלמה בימי שלמה
17 דקות
פרק : 117
מילות מפתח:היסטוריה
סדקים בבניין המלכות
12 דקות
פרק : 116
מילות מפתח:היסטוריה
מצב הארץ ערב המלחמה
7 דקות
פרק : 115
מלחמת הקוממיות - פינה אחרונה של סדרת ארץ חמדה
18 דקות
פרק : 114
העיר העתיקה וגוש עציון
13 דקות
פרק : 113
המערכה על ירושלים בדרכים
10 דקות
פרק : 112
הארץ בתקופת מלחמת העולם השניה
16 דקות
פרק : 111
עלה השחר
16 דקות
פרק : 110
מילות מפתח:היסטוריה
תוצאות השואה באירופה
17 דקות
פרק : 109
אור הנוגה מסביב
12 דקות
פרק : 108
מילות מפתח:היסטוריה