He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אורות התשובה - התשסט

בית המדרש
"התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים"
"התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים"
30 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
התשובה – תיקון או התקדמות
התשובה - תיקון או התקדמות
27 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הצדדים הגנוזים בתשובה ובירורה לדורינו אנו
הצדדים הגנוזים בתשובה ובירורה לדורינו אנו
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
תשובה טבעית אמונית שכלית
תשובה טבעית אמונית שכלית
30 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
כל חלק מתיקון העולם שייך לתהליך התשובה הכללי
כל חלק מתיקון העולם שייך לתהליך התשובה הכללי
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
חוש הישרות הטבוע באדם מעורר אותו גם אחרי נפילות מוסריות גדולות
חוש הישרות הטבוע באדם מעורר אותו גם אחרי נפילות מוסריות גדולות
31 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
תשובה אמונית
תשובה אמונית
32 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
תשובה שכלית
תשובה שכלית
35 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית
תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית
33 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
היחס בין התשובה  הפתאומית להדרגתית
היחס בין התשובה הפתאומית להדרגתית
19 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי"
"התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי"
34 דקות
מילות מפתח:תשובה פתאומית
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
תשובה פרטית מפורשת וסתמית ועד כמה יש לעשות חשבון נפש
תשובה פרטית מפורשת וסתמית ועד כמה יש לעשות חשבון נפש
30 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"כמה עשוקה היתה נפש בעוד משא החטא … מונח עליה
"כמה עשוקה היתה נפש בעוד משא החטא ... מונח עליה
33 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
תשובה סתמית
תשובה סתמית
34 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
התשובה הפרטית והתשובה הכללית
התשובה הפרטית והתשובה הכללית
28 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
התשובה הכללית והתשובה הפרטית … הן ביחד תוכן אחד
התשובה הכללית והתשובה הפרטית ... הן ביחד תוכן אחד
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
סקירת מאורעות ההיסטוריה בכלל ובפרט מעוררים לתשובה
סקירת מאורעות ההיסטוריה בכלל ובפרט מעוררים לתשובה
30 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3
בית המדרש
הקשר בין התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל לתשובה פנימית
הקשר בין התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל לתשובה פנימית
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 19
play3