Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שפתי תפתח

ברכת 'חונן הדעת': מהי בעצם הדעת ומדוע היא הראשונה בין ברכות הבקשות? - הרב מאיר טויבר
7 דקות
פרק : 6
עניינה של ברכת 'אתה קדוש' - הרב מאיר טויבר מסביר
6 דקות
פרק : 5
ללמוד להתפלל שמונה עשרה – ברכת גבורות – פרק 4
6 דקות
פרק : 4
ללמוד להתפלל שמונה עשרה - ברכת מגן אבות - פרק 3
7 דקות
פרק : 3
ללמוד להתפלל שמונה עשרה - הכניסה לתפילת עמידה - פרק 2
5 דקות
מדור: מגזין
פרק : 2
ללמוד להתפלל שמונה עשרה - הרקע לתפילת עמידה - פרק 1
6 דקות
פרק : 1