He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פלא יועץ תשפא

בית המדרש
אל תבשר בשורות רעות אם אין בהן צורך
אל תבשר בשורות רעות אם אין בהן צורך
3 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
לפני שלומדים תורה יש לברך ברכת התורה
לפני שלומדים תורה יש לברך ברכת התורה
2 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
אסור לאדם לסתור את דברי אביו ואימו
אסור לאדם לסתור את דברי אביו ואימו
2 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מה אסור לגלות לעם הארץ?
מה אסור לגלות לעם הארץ?
2 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מה לך להגביה את הקול בתפילה?
מה לך להגביה את הקול בתפילה?
2 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
'זה הציל לי את המשפחה'
'זה הציל לי את המשפחה'
6 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
אסור למסור דין על חברו
אסור למסור דין על חברו
2 דקות
מילות מפתח:מסית דין לשמים
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
לימוד תורה מביא לידי כל המעלות
לימוד תורה מביא לידי כל המעלות
6 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
אסור לדבר רע על אדם שנפטר
אסור לדבר רע על אדם שנפטר
4 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
אסור לדבר לשון הרע אפילו על הכבישים המשובשים של ארץ ישראל
אסור לדבר לשון הרע אפילו על הכבישים המשובשים של ארץ ישראל
2 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
המסתעף מזכירת השבת ומעמד הר סיני – טובו של הקב"ה לישראל
המסתעף מזכירת השבת ומעמד הר סיני - טובו של הקב"ה לישראל
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
כל עוד לא אמרו לך לספר – אל תספר
כל עוד לא אמרו לך לספר - אל תספר
2 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
דין אמירת דברים שבכתב
דין אמירת דברים שבכתב
7 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
אסור לומר 'מה נאה גוי זה'
אסור לומר 'מה נאה גוי זה'
4 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מה פירוש המושג 'דברים בטלים' ולמה זה חמור?
מה פירוש המושג 'דברים בטלים' ולמה זה חמור?
6 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3