Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: להיות בינוני - פרקים בתניא

"במי יחפוץ המלך יותר ממני" המן ומהותו על פי חסידות - הרב אייל ורד
פרק 40
36 דקות
היהודי ה'בינוני' הוא לא 'תקלה בייצור' - דווקא ממנו יש להקב"ה נחת
פרק 39
15 דקות
"ספרם של בינוניים" -ספרו של היהודי הפשוט
פרק 38
39 דקות
מהי השראת שכינה
פרק 37
40 דקות
"בחינת אהבה העולה על כולנה, כמעלת הזהב על הכסף, והיא אהבה כרשפי אש"
פרק 36
38 דקות
חוויה של קרבת אלהים
פרק 35
39 דקות
כמים הפנים לפנים' - על אהבה הדוחקת את הבשר של הבינוני
פרק 34
41 דקות
התבוננות בהנהגת ה' את האדם שנובעת מאהבה מולידה אהבת ה' בחזרה
פרק 33
40 דקות
מה פירוש הציווי לאהוב את ה' ?
פרק 32
34 דקות
האם אפשר לחוות רגעים של אהבת השם לאנשים פשוטים - בינוניים ?
פרק 31
45 דקות
עניינן של שתי סוגי אהבות - אהבה רבה ואהבת עולם
פרק 30
42 דקות
שתי יראות . שתי אהבות
פרק 29
40 דקות
על הפרנסה ועל הצדקה
פרק 28
40 דקות
על הפרנסה - למשמעותה של דירה בתחתונים
פרק 27
41 דקות
להבה ושמן נשמה וגוף : האדם נמשל לנר
פרק 26
39 דקות
כי קרוב אליך הדבר' - לחיות את הגודל בתוך הקוטן
פרק 25
40 דקות
צעקת הבינוני
פרק 24
45 דקות
נחמת הבינוני - הבינוני נאבק, מתמודד. האם יש לו נחמה ? מניין מקבל כח להמשיך ?
פרק 23
40 דקות
עד מתי ' ? - האם נגזר על הבינוני של התניא להלחם כל חייו ?
פרק 22
45 דקות
אתה לא מזייף ולא צבוע אתה פשוט טיפוס ה'בינוני' של ספר 'התניא'