He

Fr

Es

Ru

En

נושא: פרי צדיק' לרבי צדוק הכהן מלובלין

פרק 70
34 דקות
מהות השמחה בחג הסוכות: הרב יורם אליהו
פרק 69
20 דקות
מדוע פרשת וזאת הברכה נקראת בשמחת תורה? הרב יורם אליהו
פרק 66
25 דקות
פרשת וילך | הרב יורם אליהו
פרק 65
30 דקות
פרשת נצבים
פרק 64
44 דקות
ראש השנה משפיע קדושה לכל השנה: הרב יורם אליהו
פרק 63
37 דקות
מעלת מצות הביכורים כמבוא לקדושת האכילה
פרק 62
64 דקות
כי תצא למלחמה על אויבך
פרק 61
13 דקות
כל אדם מישראל צריך להיות שופט ושוטר על מעשיו
פרק 60
19 דקות
חשיבות הזהירות ממידת הכעס: הרב יום אליהו מתורותיו של ר' צדוק על פרשת ראה
פרק 59
28 דקות
יום פטירת ר' צדוק הכהן מלובלין – הרב יורם אליהו בשיעור על תשובת אלול במשנתו
פרק 58
24 דקות
בהבנת תכלית הגלויות זוכים לנחמה - הרב יורם אליהו
פרק 57
35 דקות
עד כמה מותר לבקש ולהפציר בתפילה ?
פרק 56
18 דקות
שכר המצוות הוא השמיעה לדבר ה'
פרק 55
50 דקות
שיא החורבן הוא תחילת התקומה: ר' צדוק על פרשת דברים - הרב יורם אליהו
פרק 54
40 דקות
עניין המסעות והחניות במדבר
פרק 53
35 דקות
"השגת התגלות ה' - יכול להשיגה ביותר בבין המיצרים"
פרק 52
43 דקות
מה נדרש מאיתנו בתקופת בין המיצרים
פרק 51
48 דקות
פרשת בלק
פרק 50
35 דקות
מעלות קדושת השבת
פרק 49
56 דקות
פרשת קרח
דילוג לתוכן