He

Fr

Es

Ru

En

נושא: צדקת הצדיק

36 דקות
התחדשות החיים בראש השנה - תורות רבי צדוק הכהן מלובלין לחודש אלול ותשרי | הרב אייל ורד
29 דקות
איך זדונות נהפכות לזכויות?! - תורות רבי צדוק הכהן מלובלין לחודש אלול ותשרי | הרב אייל ורד
37 דקות
זיכרון ושכחה - תורות רבי צדוק הכהן מלובלין לחודש אלול ותשרי | הרב אייל ורד
פרק 18
33 דקות
להרוג את היצר או לכבוש אותו ?
פרק 18
15 דקות
אור נגלה מכסה
פרק 19
33 דקות
עוגמת הנפש של האדם על עברותיו היא ייסורי גהינם
פרק 9
37 דקות
לא התכוננת ? כנראה שהפעולה שאתה עומד לעשות איננה חשובה ומשמעותית
פרק 8
21 דקות
הקשר בין אכילה גשמית וקבלת עול מלכות שמים
פרק 7
37 דקות
מדוע זמן קריאת שמע תלוי בזמן אכילה ?
פרק 6
44 דקות
חמישה תנאים כדי לקבל עול מלכות שמים שלמה
פרק 5
37 דקות
האם קבלת עול מלכות שמיים בתחילת היום משפיעה על כל היום ?
פרק 4
20 דקות
האדם צריך לקבל עול מלכות שמיים גם מתוך החושך שהוא מצוי בו והעדר המעשים הטובים
פרק 3
29 דקות
מדוע צריך לקבל עול מלכות שמיים בקריאת שמע פעמיים בכל יום ?
פרק 2
26 דקות
מדוע מסכת ברכות פותחת את התלמוד ומדוע הברכות הם עניין משמעותי בעבודת ה' ?
פרק 1
24 דקות
כדי להכנס למסלול של התפתחות רוחנית צריך לזהות ולחפוז על הזדמנות להתחבר לבורא
פרק 18
33 דקות
"האובדים שאיבדו את הראש" - ממה צריך להתעורר? לאן הלכנו לאיבוד? ואיך חוזרים
פרק 17
35 דקות
על התשובה ועל הבושה
פרק 16
37 דקות
באיזה אופן יש לקיים את ההנהגה "וחטאתי נגדי תמיד"?
פרק 15
36 דקות
תשובה - מעולם הכיסוי
פרק 14
34 דקות
"על ידי החשק הוא כלי קיבול להשראת שכינת ה' יתברך בקרב ליבו"
דילוג לתוכן