Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: פינות על הפרשה
2 דקות
"יהיה רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם" - אחרי כל ההשתדלות יש להתפלל להצליח
160680
3 דקות
שושן פורים ביום שישי ופרשת כי תשא
160810
1 דקות
"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"
161087
2 דקות
פרשת יתרו
161202
מלחמת החיים התמידית – מלחמת האדם ביצר הרע
9 דקות
מלחמת החיים התמידית - מלחמת האדם ביצר הרע
162773
עדות ה’ על קדושת משפחות ישראל
12 דקות
עדות ה' על קדושת משפחות ישראל
163122
המדבר – מקום ההקשבה
25 דקות
המדבר - מקום ההקשבה
24
163617
“כי יהיה להם דבר בא אלי” – יחס הדיין אל הטענה ולא אל הטוענים
4 דקות
"כי יהיה להם דבר בא אלי" - יחס הדיין אל הטענה ולא אל הטוענים
164450
הירידות והעליות משלימות אחת את השניה
6 דקות
הירידות והעליות משלימות אחת את השניה
165154
עם ישראל מתחיל להופיע
10 דקות
עם ישראל מתחיל להופיע
165470