Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: עולת ראיה
ההבדל בין “נצר מטעי” ל”מעשה ידי”
49 דקות
ההבדל בין "נצר מטעי" ל"מעשה ידי"
204
145308
50 דקות
בתפילה מתגלה כח קדושת הרצון ובתורה מתגלה כח קדושת השכל
203
145355
איך אפשר לדבר על מה שאי אפשר? מה הכוונה באמירת הקדושה? הרב אורי שרקי
48 דקות
איך אפשר לדבר על מה שאי אפשר? מה הכוונה באמירת הקדושה? הרב אורי שרקי
202
145425
פרטים בענייני קריאת התורה
56 דקות
פרטים בענייני קריאת התורה
201
145489
“ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו”
52 דקות
"ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו"
200
145557
“כי לעולם חסדו” – מהו החסד האלוהי
51 דקות
"כי לעולם חסדו" - מהו החסד האלוהי
199
145617
עצבי הגוים כסף וזהב מעשי ידי אדם
49 דקות
עצבי הגוים כסף וזהב מעשי ידי אדם
198
145711
ההכרות הן סובייטיביות כיוון שהן באות מן החושים
53 דקות
ההכרות הן סובייטיביות כיוון שהן באות מן החושים
197
145756
“אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי”
46 דקות
"אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי"
196
145809
האדם הזוכה להשגחה מיוחדת ניצל  “מדבר באופל יהלך מקטב ישוד צהרים”
50 דקות
האדם הזוכה להשגחה מיוחדת ניצל "מדבר באופל יהלך מקטב ישוד צהרים"
195
145863