Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: נתיב העבודה
48 דקות
ההבדל שבין צדקה לבין גמילות חסדים
76
91044
51 דקות
"בעל הצדקה במה שמשפיע לאחרים הוא דבק בו יתברך"
76
91008
46 דקות
"מה יעשה אדם ויהיה לו בנים"
76
90984
45 דקות
"אם אלוהיכם אוהב ענייים מפני מה אינו מפרנסם" ?
76
91010
מקומה של השטות במצוות שמחת חתן וכלה
15 דקות
מקומה של השטות במצוות שמחת חתן וכלה
76
144970
גדולה סעודה שמרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים – הכיצד ?
55 דקות
גדולה סעודה שמרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים - הכיצד ?
76
145016
חלות עקרון ‘מידה כנגד מידה’  בגמילות חסדים
15 דקות
חלות עקרון 'מידה כנגד מידה' בגמילות חסדים
76
144957
בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה
36 דקות
בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה
76
144992
15 דקות
"כל דבר שהוא טוב יש לו קיום"
76
145045