Jerusalem

7°C
Overcast clouds

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מסכת שבועות

play3
מי שאינו מעיד לחברו- חייב בדיני שמיים .האם אפשר לתפוס מנכסיו ?
מי שאינו מעיד לחברו- חייב בדיני שמיים .האם אפשר לתפוס מנכסיו ?
מה הם ההבדלים בין שבועת הפקדון לשבועת העדות ?
play3
מה הם ההבדלים בין שבועת הפקדון לשבועת העדות ?
לא תעמוד על דם רעך' – האם מחייב למסור עדות ממון לחברו ?
play3
לא תעמוד על דם רעך' – האם מחייב למסור עדות ממון לחברו ?
חובת העדות – מניין ?
play3
חובת העדות – מניין ?
האם אומרים 'מיגו' בהעזה לפטור משובעה ?
play3
האם אומרים 'מיגו' בהעזה לפטור משובעה ?
האם מי שטוען בדדמי – יש לו מיגו של 'מה לי לשקר' ?
play3
האם מי שטוען בדדמי – יש לו מיגו של 'מה לי לשקר' ?
מסכת שבועות דף מד' ע"ב
play3
מסכת שבועות דף מד' ע"ב
play3
שכיר נשבע ונוטל – ומתי לא ?
שכיר נשבע ונוטל – ומתי לא ?
play3
עבר זמנו – אינו נשבע ונוטל
עבר זמנו – אינו נשבע ונוטל
play3
מה הדין אם נחלקו השכיר ובעל הבית על סכום שקצץ עימו ?
מה הדין אם נחלקו השכיר ובעל הבית על סכום שקצץ עימו ?
play3
האם כל "אי הכי" שבש"ס הוא על דרך 'אי אמרת בשלמא – אז ניחא אבל מה שאמרת עכשיו קשה' ?
האם כל "אי הכי" שבש"ס הוא על דרך 'אי אמרת בשלמא – אז ניחא אבל מה שאמרת עכשיו קשה' ?
play3
וניתוב לוה בלא שבועה – מדינא או מתקנתא ?
וניתוב לוה בלא שבועה – מדינא או מתקנתא ?
play3
שכיר נשבע ונוטל – ומה הדין בשכיר קטן ?
שכיר נשבע ונוטל – ומה הדין בשכיר קטן ?
play3
תקנות שכיר נשבע ונוטל
תקנות שכיר נשבע ונוטל
play3
חנווני ובעל הבית בעניין פירות ודינר – נשבע ונפטר או נשבע ונוטל ?
חנווני ובעל הבית בעניין פירות ודינר – נשבע ונפטר או נשבע ונוטל ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
חנווני ופועלים נוטלין מבעל הבית בשבועה
חנווני ופועלים נוטלין מבעל הבית בשבועה
play3
ניגזל ונחבל ושכיר נשבע ונוטל – מדוע ? ובאיזה אופן ?
ניגזל ונחבל ושכיר נשבע ונוטל – מדוע ? ובאיזה אופן ?
play3
האם נשבעין ונוטלין צריכים שתי כסף ? והאם יכולים להפוך השבועה על שכנגדו ?
האם נשבעין ונוטלין צריכים שתי כסף ? והאם יכולים להפוך השבועה על שכנגדו ?
play3
אלו נשבעין ונוטלין – שכנגדו חשוד על השבועה . מה דינו של החשוד
אלו נשבעין ונוטלין – שכנגדו חשוד על השבועה . מה דינו של החשוד