He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מסכת שבועות

מי שאינו מעיד לחברו- חייב בדיני שמיים .האם אפשר לתפוס מנכסיו ?
play3
מי שאינו מעיד לחברו- חייב בדיני שמיים .האם אפשר לתפוס מנכסיו ?
מה הם ההבדלים בין שבועת הפקדון לשבועת העדות ?
play3
מה הם ההבדלים בין שבועת הפקדון לשבועת העדות ?
לא תעמוד על דם רעך' – האם מחייב למסור עדות ממון לחברו ?
play3
לא תעמוד על דם רעך' – האם מחייב למסור עדות ממון לחברו ?
חובת העדות – מניין ?
play3
חובת העדות – מניין ?
האם אומרים 'מיגו' בהעזה לפטור משובעה ?
play3
האם אומרים 'מיגו' בהעזה לפטור משובעה ?
האם מי שטוען בדדמי – יש לו מיגו של 'מה לי לשקר' ?
play3
האם מי שטוען בדדמי – יש לו מיגו של 'מה לי לשקר' ?
מסכת שבועות דף מד' ע"ב
play3
מסכת שבועות דף מד' ע"ב
שכיר נשבע ונוטל – ומתי לא ?
play3
שכיר נשבע ונוטל – ומתי לא ?
עבר זמנו – אינו נשבע ונוטל
play3
עבר זמנו – אינו נשבע ונוטל
מה הדין אם נחלקו השכיר ובעל הבית על סכום שקצץ עימו ?
play3
מה הדין אם נחלקו השכיר ובעל הבית על סכום שקצץ עימו ?
האם כל "אי הכי" שבש"ס הוא על דרך 'אי אמרת בשלמא – אז ניחא אבל מה שאמרת עכשיו קשה' ?
play3
האם כל "אי הכי" שבש"ס הוא על דרך 'אי אמרת בשלמא – אז ניחא אבל מה שאמרת עכשיו קשה' ?
וניתוב לוה בלא שבועה – מדינא או מתקנתא ?
play3
וניתוב לוה בלא שבועה – מדינא או מתקנתא ?
שכיר נשבע ונוטל – ומה הדין בשכיר קטן ?
play3
שכיר נשבע ונוטל – ומה הדין בשכיר קטן ?
תקנות שכיר נשבע ונוטל
play3
תקנות שכיר נשבע ונוטל
חנווני ובעל הבית בעניין פירות ודינר – נשבע ונפטר או נשבע ונוטל ?
play3
חנווני ובעל הבית בעניין פירות ודינר – נשבע ונפטר או נשבע ונוטל ?
חנווני ופועלים נוטלין מבעל הבית בשבועה
play3
חנווני ופועלים נוטלין מבעל הבית בשבועה
ניגזל ונחבל ושכיר נשבע ונוטל – מדוע ? ובאיזה אופן ?
play3
ניגזל ונחבל ושכיר נשבע ונוטל – מדוע ? ובאיזה אופן ?
האם נשבעין ונוטלין צריכים שתי כסף ? והאם יכולים להפוך השבועה על שכנגדו ?
play3
האם נשבעין ונוטלין צריכים שתי כסף ? והאם יכולים להפוך השבועה על שכנגדו ?
אלו נשבעין ונוטלין – שכנגדו חשוד על השבועה . מה דינו של החשוד
play3
אלו נשבעין ונוטלין – שכנגדו חשוד על השבועה . מה דינו של החשוד
חם באתר
play3
בית המדרש
העבודה האישית של קליטת התורה בנו – הרב מאיר טויבר
העבודה האישית של קליטת התורה בנו - הרב מאיר טויבר
29 דקות
play3
בית המדרש
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה – הרב דב ביגון
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה - הרב דב ביגון
7 דקות
play3
בית המדרש
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים?  – הרב חגי לונדין
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים? - הרב חגי לונדין
42 דקות
play3
בית המדרש
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד"ר מיכאל אבולעפיה
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד''ר מיכאל אבולעפיה
25 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
בית המדרש
'ויאהבה' – על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות – הרב אייל ורד
'ויאהבה' - על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
Shape-7
מוזיקה
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
play3
בית המדרש
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון