He

Fr

Es

Ru

En

נושא: עבודה במודעות עצמית

פרק 24
58 דקות
יראת המוות מביאה את האדם לחפש את הנצח
פרק 22
59 דקות
"בכל דרכיך דעהו" - המלאכה של התפשטות האור האלוהי בעולם
פרק 21
53 דקות
הנשמה של האדם תובעת שלמות לעומת הגוף ששקוע בחלקיות
פרק 20
56 דקות
האם אני מזוהה יותר עם הטוב שבי או עם הרע שבי ?
פרק 19
53 דקות
אי אפשר לעבוד את ה' בלי מידת הגאוה אבל גם אי אפשר להניח לה בלא שליטה חזקה
פרק 18
54 דקות
האדם צריך להיות שפל בעיניו מצד חלק הרע שבו, ולהיות רם ונשא בעיניו מצד חלק הטוב שבו
פרק 17
52 דקות
"אין בכל המידות הרעות מדה המגשמת את האדם עד שאיננו יכול לרומם את רוחו להדר הרוחניות , כמו הגאוה"
פרק 16
51 דקות
הקדרות הנפשית שבאה מתוך התשוקה לאור העליון
פרק 15
52 דקות
העלאת המידות לשורשן
פרק 14
53 דקות
עיקר העבודה של האדם היא עם העולמות הנפולים שבנפשו
פרק 13
48 דקות
בירור מידות הנפש
פרק 12
54 דקות
כל דבר טבעי צריך תיקון - וגם הטבע הנפשי של האדם דרוש תיקון
פרק 11
51 דקות
הדרישה לזיכוך המידות
פרק 10
51 דקות
"הולך העולם וצולל באובדן האני של כל אחד" אובדן הזהות היא מחלה כלל עולמית
פרק 9
52 דקות
"האני הפנימי אינו מתגלה לאדם, רק לפי מדת הטהרה והקדושה שלו"
פרק 8
52 דקות
"ואני בתוך הגולה" - האדם גולה בתוך עצמו
פרק 7
51 דקות
מה מקור הרגשות שלנו
פרק 6
46 דקות
"כל מה שהנשמה תובעת יש בו אוצר חיים גדול מאד"
פרק 5
60 דקות
התנאים הנצרכים כדי שמה שמתעורר בתוכנו יחשב קדוש
פרק 4
54 דקות
המפעל הרוחני של האדם מופיע בכל מה שהוא מתמסר אליו
דילוג לתוכן